AWN Naerdincklant

 

AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi. De missie van AWN Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. De vereniging is daartoe actief op diverse wijzen, en haar kernactiviteiten richten zich op:

  1. Belangenbehartiging en advisering
  2. Erfgoededucatie
  3. Nieuwe kennisvorming door onderzoek
  4. Publiekspresentatie
  5. Samenwerking
  6. Vermaak rondom het thema archeologie

Naerdincklant werkt samen met andere organisaties, zoals collega-AWN-afdelingen en de lokale historische kringen, en fungeert als regionale vraagbaak en kenniscentrum op het gebied van archeologie. Kortom: Naerdincklant richt zich op de archeologie in brede zin. Leden vinden archeologie leuk, interessant, belangrijk en spannend!

Archeologische schatten 

Het Gooi kent vele archeologische schatten. Het meest bekend zijn de grafheuvels. Maar daarnaast komen op de Gooise heide onder meer urnenvelden, oude karresporen en een banscheiding voor. Generaties prehistorische bewoners hebben hun sporen achtergelaten: we vinden het nu als vuurstenen artefacten, aardewerk en oude munten. Regelmatig worden nieuwe ontdekkingen gedaan: bijvoorbeeld Romeinse munten met behulp van metaaldetectors, een raatakkercomplex op de Hoorneboegse Heide of een grafheuvel in het Spanderswoud te Hilversum. De Gooise archeologie leeft, en kan hierbij niet zonder hulp van actieve vrijwilligers. Heeft u een archeologische vondst gedaan? Meld deze dan bij onze vondstencoördinator! Zie het tabblad Contact op deze website voor verdere gegevens. Naerdincklant werkt vanuit een gezamenlijk onderkomen samen met andere regionale organisaties op het gebied van natuur, erfgoed en landschap.

 

Metaaldetectie: houd het leuk!

Het zoeken met de metaaldetector is populair onder een grote groep amateurarcheologen. En niet zelden doen de zoekers prachtige vondsten, die het beeld van de archeologie completer maken. Maar wist u ook dat er regels gelden voor het gebruik van de metaaldetector? Zo moet u altijd toestemming vragen aan de grondeigenaar, en indien nodig de gebruiker van de grond, voordat u gaat zoeken. Van detectorzoekers  verwachten we dat ze de regelgeving van de terreineigenaar ten allen tijde respecteren. Eén van de grootste grondeigenaren in het Gooi is de Stichting Goois Natuurreservaat. Het Goois Natuurreservaat staat metaaldetectie alleen toe na het afgeven van een één jaar geldige vergunning, in de terreinen waarvoor de vergunning is afgegeven. Alleen mensen uit de regio Gooi kunnen een vergunning aanvragen, en bij voorkeur dienen die ook lid te zijn van AWN Naerdincklant. Vanzelfsprekend verwacht het bestuur van AWN Naerdincklant van elke detectorzoeker dat hij/zij de regels in de vergunning correct naleeft. De boswachters van het GNR zien hierop toe. Overtreding van de regels kan leiden tot proces-verbaal en kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de AWN. Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning ten behoeve van het zoeken in GNR-terreinen neemt u contact op met de Stichting Goois Natuurreservaat, telefoon 035-6214598, gooisnatuurreservaat@gnr.nl .

Per 1 juli 2016 is de regelgeving voor metaaldetectie aangepast. In terreinen waar men mag zoeken (uiteraard na het verlenen van toestemming!) is het vanaf die datum toegestaan om vondsten uit te graven tot maximaal 30 cm diep (één spade diep). Archeologisch relevante vondsten moeten verplicht gemeld worden. Over de wijze van melden loopt nog een discussie. Meld uw vondsten in ieder geval altijd aan bij de vondstcoördinator, zie het tabblad Contact. Sluit bij de aanmelding duidelijke foto’s bij van voldoende hoge resolutie.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers in het archeologisch onderzoek, zie: http://archeologieinnederland.nl/publicaties/vrijwilligers-in-de-archeologie-en-de-erfgoedwet

Als u over dit onderwerp nog vragen heeft neemt u dan contact op met het bestuur van AWN Naerdincklant.