Werkgroep Tweede Wereldoorlog

De Werkgroep Tweede Wereldoorlog heeft als doel om het het materiële erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in ons bodemarchief te inventariseren, te beschermen en zichtbaar te maken voor het publiek binnen het werkgebied van AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland .

De projecten bestaan vaak eerst uit bureauonderzoek. Wat is er vanuit de historische bronnen en eerder geschreven literatuur reeds bekend over de onderzoekslocatie of de gebeurtenis? Hierbij wordt oud kaartmateriaal (zoals Engelse strafkaarten of Duitse Truppenkarten), geallieerde verkenningsluchtfoto’s en verklaringen van ooggetuigen geraadpleegd. Tevens wordt van moderne technieken gebruik gemaakt, zoals hoogte- en reliëfkaarten van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie www.ahn.nl). Op basis van al deze gegevens wordt bepaald wat de verwachting is van sporen zoals die mogelijk nog aan het maaiveld of onder de grond aanwezig zijn.

De Werkgroep WO2 kan deze studie opschalen naar een veldonderzoek. De eerder opgestelde verwachting kan in het veld getoetst worden. In principe doet de Werkgroep geen gravend onderzoek – ook niet met de metaaldetector – hier is immers een opgravingsvergunning voor nodig. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om een terrein te inventariseren op nog in het maaiveld aanwezige structuren. Binnen de bebouwde kom of op akkers, waar veel activiteit plaatsvindt, is dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk. In bosrijke omgeving of op afgelegen stukken heide, is deze kans veel groter.

Alle activiteiten vinden plaats in samenspraak met het bevoegd gezag – voor Arnhem de stadsarcheoloog en voor de omringende gebieden de desbetreffende regioarcheologen. Oorlogserfgoed is van ons allemaal. Om die reden heeft de Werkgroep WO-II tot slot de bedoeling om de onderzoeksresultaten te presenteren (bijvoorbeeld met een lezing) en de aangetroffen sporen in het landschap herkenbaar te (laten) maken of terug te brengen.

Een voorbeeld hiervan is de publieke ontsluiting van een Kochbunker en de reconstructie van loopgraven hierbij in de tuin van Het Arnhems Museum aan de Utrechtseweg in Arnhem.