There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Ruimen graven in Delft gaat niet door

De Protestante Gemeente Delft heeft besloten om, ondanks de uitspraak van de Raad van State, om toch geen extra ruimte voor de kerk ondergronds te creëren. Hier (verwijzing) de brief van de PGD en de reactie van het college van B&W naar de leden van de Gemeenteraad. Uit de brief van de PGD de volgende tekst:
Wij realiseren ons dat de bezwaren tegen de omgevingsvergunning c.q. het limiteren van de opgraving niet alleen bij ons tot de nodige zorgen hebben geleid, maar ook dat de minder positieve beeldvorming daarover de gemeente Delft als verlener van de vergunning ernstig heeft getroffen.

Dit gehele traject zorgde helaas onvermijdelijk voor forse vertraging in de uitvoering van het project in het algemeen en van de ondergrondse ruimte in het bijzonder.

Met het verstrijken van de jaren zijn ook de tijden veranderd. Zo hebben wij, in afwachting van een definitieve uitspraak over de omgevingsvergunning, besloten de volgorde van uitvoering van de andere projectdelen te wijzigen en de herinrichting van het interieur van de Nieuwe Kerk voor (onder andere) de toeristische bezoekers vóór uitvoering van de ondergrondse ruimte ter hand te nemen. Deze fase nadert momenteel haar voltooiing.

Inmiddels is voor de PGD duidelijk geworden dat de prijs voor de ondergrondse ruimte te hoog is, onder meer door de bij de aanbesteding gebleken substantiële overschrijding van het budget. Ook is in de tussentijd bouwend Nederland uit de financiële crisis gekomen waardoor de prijzen op dit moment weer tot op – of zelfs boven – het peil van voor de crisis zijn gestegen. Een prijs die meer dan het dubbele is van het oorspronkelijke budget is voor ons niet verantwoord als uitgave voor deze voorzieningen. Het is om deze reden dat we u teleurgesteld berichten dat wij vooralsnog afzien van het uitvoeren van het vergunde plan voor de ondergrondse ruimte.
De behoefte aan de aanvullende voorzieningen blijft echter onverkort aanwezig. De multifunctionele ruimten, keuken, toiletten en berging die in de ondergrondse ruimte waren voorzien, zijn noodzakelijk en nu niet aanwezig. Deze zijn nodig voor het faciliteren van zowel de zondagse erediensten als het bredere culturele en maatschappelijke gebruik dat wij met de Nieuwe Kerk voor ogen hebben. Daarom willen wij op zoek gaan naar een, waar mogelijk, bovengronds alternatief . Desgewenst geven wij u graag een toelichting op dit besluit.
Een positieve kant aan deze voor ons moeilijke keuze is dat hiermee het ondergrondse archeologische archief gespaard kan blijven.  

Bijlagen:
Brief CvK Nieuwe Kerk aan BW
Raadsbrief over heroverweging bouwplan Nieuwe Kerk

Post a comment