Vervolg Basiscursus Maritieme Archeologie (GMA)

 Download als PDF

Na de Basiscursus Maritieme Archeologie bestaat de mogelijkheid om zelfstandig door te gaan met een maritiem archeologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan conform de KNA Waterbodems. Na voldoende resultaat van het uitgevoerde onderzoek en de rapportage komt men in aanmerking voor het GMA certificaat met een NAS 2 certificering.

Een officieel archeologisch onderwater onderzoek bestaat, conform de KNA 4.0, uit verschillende onderdelen. Het te volgen stramien van onderzoeken volgens de KNA waterbodems 4.0 is:

 •  Bureau onderzoek
 •  Inventariserend veldonderzoek (IVO)
 •   Opwaterfase
 •   Onderwaterfase
 •  Waarderend onderzoek
 •  Definitief onderzoek of archeologische begeleiding

Voor ieder onderdeel geldt dat er voorafgaand een Plan van Aanpak (PvA) met onderzoeksvragen(1*) opgesteld moet worden. Daarna volgt het onderzoek van het onderdeel wat wordt afgesloten door een rapportage met de resultaten.

Het is vanzelfsprekend dat de onderzoeken die de amateurarcheologen uitvoeren niet aan dezelfde hoge eisen moeten voldoen als de professionele archeologische bedrijven. Daarentegen is het uitgangspunt voor het GMA certificaat dat een onderzoek zo goed mogelijk uitgevoerd moet worden waarbij de eisen nauw aansluiten bij de wettelijke KNA norm. De hoofdzaak is dat de gegevens/informatie van hoge kwaliteit zijn.

Net als bij de Basiscursus Maritieme Archeologie kunnen tussentijdse rapporten bij de LWAOW en de Rijksdienst ingeleverd worden om het onderzoek te evalueren en indien nodig bij te sturen. De uiteindelijke bedoeling is het verkrijgen van een eindrapportage die gebruikt kan worden voor het behalen van het GMA certificaat. In grote lijnen moet dit eindrapport de volgende zaken bevatten(2*):

 •  Inleiding en korte samenvatting
 •  Beschrijving van de omgeving (denk aan geo-fysisch, geschiedkundig…
 •  Vooronderzoeken; zijn er al eerder archeologisch onderzoeken uitgevoerd op de vindplaats of in de omgeving   met een korte samenvatting van deze onderzoeken
 •  De beschrijving van de vindplaats/vondstlocatie
 •  De uitgevoerde verkenningen en gebruikte technieken (hierbij worden ook de doelstellingen beantwoord die beschreven zijn in het projectplan)
 •  De resultaten van dit onderzoek; beschrijving van het wrak/constructie/vondsten etc…
 •  De beantwoording van de onderzoeksvragen uit het projectplan
 •  Hoe deze nieuwe locatie/vondsten passen in de archeologie van de omgeving
 •  Wat de plannen zijn in de toekomst voor de locatie
 •  Algemeen besluit

(1*) Dit PvA geeft een stappenplan om het onderzoek planmatig uit te voeren en daarmee het gewenste resultaat te krijgen.

(2*) Dit is een ruwe uitlijning van het rapport, ieder onderzoek is uniek aangaande de vindplaats, geschiedenis en lokale omgeving en rapportages en onderzoeksvragen zullen hieraan aangepast zijn.