2018-06-13 Eric Norde

Wonen en sterven in Park Reehorst. Lezing door Eric Norde.

Tussen 2014 en 2017 heeft op de voormalige sportvelden van Sportpark Oranje aan de Sportlaan in Ede een grote opgraving plaatsgevonden. Aan deze opgravingen hebben vele leden van AWN – afdeling 17 deelgenomen. De resultaten van deze opgraving, waarbij ruim drie hectare is blootgelegd, overtreffen alle verwachtingen. Klokbekerscherven wijzen er op dat er al in het laat neolithicum bewoning plaatsvond, de jongste sporen, resten van loopgraven en een kleine stelling, stammen uit de tweede wereldoorlog. Vrijwel alle tussengelegen perioden hebben ook fraaie vondsten opgeleverd: van achttien huizen en een grafveld uit de ijzertijd tot vier grote erven uit de vroege en late middeleeuwen. Tijdens de lezing op woensdagavond 13 juni ging Eric Norde uitgebreid in op de resultaten van de opgraving. Tijdens zijn uiteenzetting maakte Eric duidelijk dat het gebied tussen de hogere stuwwal in het oosten en de lagergelegen gronden in het westen een gewilde vestigingsplaats was. Zijn lezing werd ondersteund met mooie afbeeldingen over onder andere de mensen en hun bezigheden in de ijzertijd en de volle middeleeuwen.
 
Eric Norde (1977) heeft archeologie gestudeerd in Leiden en is in 2004 afgestudeerd op onderzoek naar de opkomst van schepen van het type ’Zwammerdam’ uit de Romeinse tijd. Sinds 8 jaar is hij als projectleider werkzaam bij RAAP, vestiging Oost Nederland in Zutphen. Vanuit Zutphen verricht hij opgravingen in het rivierengebied en het oostelijke zandgebied. Tussen 2012 en 2018 was hij projectleider van de opgraving aan de Sportlaan in Ede.