Bestuursvisie en missie van AWN afd. 17

Wie zijn wij?

Vrijwilligers die tijd, energie en middelen ter beschikking stellen aan de kennisverrijking en de instandhouding van het archeologisch erfgoed op lokaal en regionaal niveau. Wij bedrijven archeologie in de breedste betekenis van het woord en bevorderen de archeologie en de zorg voor het bodemarchief.

MISSIE

*AWN afdeling 17 biedt vrijwilligers gelegenheid voor het op een verantwoorde en zo professioneel mogelijke wijze beoefenen van de archeologie in al haar facetten.
*Daarnaast bevordert AWN afdeling 17 het draagvlak voor de archeologie in de samenleving, gericht op het behoud van het archeologisch erfgoed op lokaal en regionaal niveau.

Wijze van uitvoering

*AWN-17 geeft voorlichting en informatie aan het publiek, door middel van lezingen, excursies, tentoonstellingen, publicaties en open dagen;
*AWN-17 stimuleert gemeenten tot het voeren van een goed archeologiebeleid;
*AWN-17 doet ervaring op in veldwerk, vondstverwerking, restauraties en het maken van rapportages van projecten. AWN-17 draagt deze ervaring over aan nieuwe vrijwilligers, om hiermee een bijdrage te leveren aan de kennisverrijking in de archeologie;
*AWN-17 vergroot de capaciteit van het vrijwillig werken in de archeologie door het werven van nieuwe leden, met name onder de jeugd;
*AWN-17 treedt hiertoe regelmatig naar buiten via alle mogelijke media;
*AWN-17 werkt binnen de kaders en kwaliteitsaanwijzingen van de landelijke AWN.