Veldwerk 2022

Het archeologisch onderzoek in de Geitenwaard kwam pas in een stroomversnelling toen begin december 2021 de vrijwilligers van AWN-17 weer Romeinse vondsten aantroffen in een nieuwe kleigroeve in het midden van de akker.
Er was niet alleen Romeins keramiek te zien maar ook een Romeinse sokkel en een kiezellaag. Deze kiezellaag leek op een Romeinse weg die hier, op luttele afstand van de locatie castellum Carvium in de huidige Bijland, verwacht kon worden. Castellum Carvium was een van de verdedigingswerken bij de Rijn, die toentertijd de noordgrens van het Romeinse Rijk vormde. Deze vondsten, met nadruk op de vermoedelijke Romeinse weg, werden gemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

En toen ging het los!!!
De velddienst van RCE heeft op 9 december de situatie onderzocht en geoordeeld dat een vervolgonderzoek zeer gewenst was. Eind januari 2022 volgde een waarderend proefsleuvenonderzoek door RAAP waaraan vrijwilligers van AWN-17 mochten deelnemen. Vanaf begin maart is door RAAP een archeologische opgraving uitgevoerd, ook nu weer met hulp van vrijwilligers van AWN-17. De vrijwilligers mochten helpen bij het schoonmaken van vondsten, maar ook bij metaaldetectie en het zetten van coupes. De beroepsarcheologen van RAAP stonden altijd klaar om uitleg te geven.

 

Bij dit onderzoek is een tempelcomplex aan het licht gekomen met funderingsresten van minimaal twee tempels, heel veel fragmenten van tegulae en imbrices, beschilderd pleisterwerk, veel votiefstenen, decoraties in steen, metaalvondsten (waaronder vele munten, gesmede spijkers en militaria), keramiek en dierlijk bot. Ook werd een stenen bouwwerk opgegraven dat deed denken aan een waterput maar wellicht een religieuze functie had. In april 2022 kwam een tweede tempel aan het licht. Er waren al aanwijzingen voor nog twee tempels. Deze laatste zijn helaas in november met het afgraven va de klei verdwenen. Nog later werden enkele waterputten met bijzondere inhoud, enkele graven, een broodbakoven en een boerderijplattegrond opgegraven.

De voorlopige onderzoeksresultaten wijzen uit dat het tempelcomplex van internationale belang is. De vervolgonderzoeken en wetenschappelijke publicaties zullen dit wellicht onderstrepen.

Het onderzoek door RAAP is inmiddels beëindigd en AWN-17 heeft de verantwoordelijkheid voor verder archeologisch onderzoek op zich genomen. Omdat het werk van RAAP zeer grondig was, verwacht AWN-17 niet dat er nog bijzondere vondsten gedaan worden.

Een vraag die de vrijwilligers van AWN-17 nog steeds bezighoudt is of er een verband aangetoond kan worden tussen het Romeins tempelcomplex en de door de vrijwilligers van AWN-17 eerder gedane vondsten uit de ijzertijd. Beide werden aangetroffen in dezelfde afzettingen op korte afstand van elkaar.

Klik hier: Amateurarcheologen van AWN-17 stuiten op Romeins tempelcomplex
   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.