Werkgroep Tweede Wereldoorlog

De Werkgroep Tweede Wereldoorlog heeft als doel om het het materiële erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in ons bodemarchief te inventariseren, te beschermen en zichtbaar te maken voor het publiek binnen het werkgebied van AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland .

Klik hier om de agenda met activiteiten te bekijken.

De projecten bestaan vaak eerst uit bureauonderzoek. Wat is er vanuit de historische bronnen en eerder geschreven literatuur reeds bekend over de onderzoekslocatie of de gebeurtenis? Hierbij wordt oud kaartmateriaal (zoals Engelse strafkaarten of Duitse Truppenkarten), geallieerde verkenningsluchtfoto’s en verklaringen van ooggetuigen geraadpleegd. Tevens wordt van moderne technieken gebruik gemaakt, zoals hoogte- en reliëfkaarten van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie www.ahn.nl). Op basis van al deze gegevens wordt bepaald wat de verwachting is van sporen zoals die mogelijk nog aan het maaiveld of onder de grond aanwezig zijn.

De Werkgroep WO2 kan deze studie opschalen naar een veldonderzoek. De eerder opgestelde verwachting kan in het veld getoetst worden. In principe doet de Werkgroep geen gravend onderzoek – ook niet met de metaaldetector – hier is immers een opgravingsvergunning voor nodig. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om een terrein te inventariseren op nog in het maaiveld aanwezige structuren. Binnen de bebouwde kom of op akkers, waar veel activiteit plaatsvindt, is dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk. In bosrijke omgeving of op afgelegen stukken heide, is deze kans veel groter.

Alle activiteiten vinden plaats in samenspraak met het bevoegd gezag – voor Arnhem de stadsarcheoloog en voor de omringende gebieden de desbetreffende regioarcheologen. Oorlogserfgoed is van ons allemaal. Om die reden heeft de Werkgroep WO-II tot slot de bedoeling om de onderzoeksresultaten te presenteren (bijvoorbeeld met een lezing) en de aangetroffen sporen in het landschap herkenbaar te (laten) maken of terug te brengen.

Een voorbeeld hiervan is de publieke ontsluiting van een Kochbunker en de reconstructie van loopgraven hierbij in de tuin van Het Arnhems Museum aan de Utrechtseweg in Arnhem.

AWN17 maakt op verzoek GLK schuttersput in de Oorsprong

In het voorjaar van 2017 is de vereniging benaderd door de Arnhemse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland(AWN). Deze vrijwilligers in de archeologie waren door het Gelders Landschap en Kasteelen (GLK) gevraagd om sporen uit de Tweede Wereldoorlog te zoeken op het landgoed Oorsprong. Onder leiding van archeoloog Martijn Reinders is het verzoek van Gelders Landschap en Kasteelen opgepakt en Robert Voskuil heeft de groep geholpen bij het veldonderzoek. Het rapport is opgeleverd aan de opdrachtgever en het GLK kan de sporen nu beter beschermen doordat de locaties bekend zijn.

In het verlengde van dit onderzoek zocht GLK naar een manier om de bezoekers van het landgoed op een gepaste wijze te informeren over de aanwezigheid van de sporen uit de oorlog. De AWN17 heeft voorgesteld een schuttersput te reconstrueren. Enkele ideeën zijn gedeeld en vanuit beheersoogpunt is gekozen voor een traditionele versie volgens de Infantry Manual van 1944. Op zaterdagochtend 1 december hebben vrijwilligers van de AWN17 volgens het handboek een schuttersput gemaakt voor een soldaat. De put heeft niet de voorgeschreven diepte gekregen vanuit veiligheidsoverwegingen maar moet samen met een informatiepaneel de wandelaars informeren over deze bijzondere periode van het landgoed en de zichtbare sporen uit de septemberdagen 1944.