Informatief Webinar over het Aanvullend Ontwerp – Programma Noordzee 2022-2027

Woensdag 6 oktober 2021, 11.00  12.45 uur

In het kader van het Programma Noordzee 2022-202 nodigen wij u uit voor een Webinar over het Aanvullend Ontwerp – Programma Noordzee 2022-2027.

De ruimte op de Noordzee is schaars. De komende decennia wordt een forse groei van windenergie op zee verwacht, ten behoeve van de scheepvaart worden nieuwe routes gepland, er worden nieuwe natuurgebieden aangewezen, en er moet voldoende ruimte beschikbaar blijven voor defensie, visserij, en andere gebruikers van de Noordzee. Dit alles moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

Het Aanvullend Ontwerp – Programma Noordzee wijst windenergiegebieden aan om het 49% CO2-reductiedoel van de bestaande Routekaart 2030 te behalen, en om de aangescherpte EU-ambitie van 55% CO2-reductie
vóór 2030 te kunnen realiseren. Waar het Ontwerp – Programma Noordzee de zoekgebieden voor windenergie op zee heeft geïdentificeerd, wijst het Aanvullend Ontwerp een deelselectie van deze zoekgebieden aan als windenergiegebieden op zee. Aanwijzen houdt in dat een ruimtelijke reservering wordt gemaakt. Om tot de selectie van aan te wijzen windenergiegebieden te komen is er in balans met de eerder benoemde functies een integrale afweging gemaakt.

Tijdens deze informatiesessie willen we u meenemen in het proces waarmee deze afweging tot stand is gekomen, waar we nu staan, en hoe het vervolgproces rondom het Aanvullend Ontwerp er uitziet. Uw vragen en suggesties kunt u tijdens het Webinar stellen in de chat, waarna deze zoveel mogelijk plenair zullen worden besproken.

Het Programma Noordzee 2022-2027 wordt opgesteld in het kader van het Nationaal Waterprogramma, in samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Programma

 

11.00 Opening door moderator Peter van Rooy

Opzet programma en werkwijze via chatvragen

 

11.05 Toelichting context en proces Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee
Hans Nieuwenhuis, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
11.15 Toelichten plek in proces windenergie-op-zee:
van aanwijzen windenergiegebieden in Programma Noordzee via Routekaart, kavelbesluit en kaveluitgifte naar realisatie windparkenTitia Kalker Rijkswaterstaat/Zee&Delta 
11.25 Toelichting aanwijzing windenergiegebieden in Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee. Voorkeursvariant, daaraan verbonden voorwaarden, bevindingen onderzoeken
Sjoerd Jansen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Titia Kalker, Rijkswaterstaat/Zee&Delta
11.50 Korte pauze om chatvragen te ordenen en uit te zetten bij diverse departementen

 

12.00 Chatvragen en reacties daarop van betrokken departementen

 

12.30 Vervolgproces Programma Noordzee/Nationaal Water Plan
Tina Kelder, projectleider programma Noordzee, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
12.45 Afsluiting


Deelnemers

De genodigden voor het Webinar is een brede groep van stakeholders voor het Programma Noordzee 2022-2027, waaronder de visserij, energiesector, natuur- en milieuorganisaties, zandwinningsector, toerisme- en recreatiesector, scheepvaartsector, infrastructuur en overheidsorganisaties.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via:  https://mwee-av-design.webinargeek.com/informatiebijeenkomst-aanvullend-ontwerp-programma-noordzee-2022-2027

Regel uw registratie zo spoedig mogelijk, graag uiterlijk maandag 4 oktober 12.00 uur.