Toezicht en handhaving

 

Het overheidsorgaan dat een vergunning verleent, is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Voor archeologie houdt dat in:

  • toezicht op naleving van regels in het bestemmingsplan. Is voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, die vergunning ook verleend?
  •  toezicht op naleving van voorschriften in omgevingsvergunning. Dit kan een voorschrift zijn tot opgraven voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden of voorschriften voor behoud van archeologische erfgoed in de bodem zoals ophoging van het terrein, wijze van hijen en dergelijke. Daarnaast kan er een voorschrift gegeven worden om alle grondwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden
  •  toezicht houden op uitvoerende archeologische werkzaamheden op basis van het Programma van Eisen. Zie voor uitleg over een Programma van Eisen bij Onderzoek.
  •  toezicht op het melden van onverwachte vondsten nadat een gebied is vrijgegeven.

Veel omgevingsvergunningen worden door gemeenten verleend. Zij moeten toezicht houden en zo nodig handhaven. Vergunningen voor ontgrondingen worden door provincies verleend en dan zijn zij de toezichthouder.

Toezicht en handhaving is een zwakke schakel in de zorg voor archeologische en cultuurhistorische waarden. Als belangenbehartiger kun je daar een rol in spelen door overtredingen te melden en een verzoek tot handhaving te doen.