Helinium heeft een aantal activiteiten die de werkgroep als geheel ondersteunen. Deze worden hier genoemd. De specifieke projecten vind je onder het kopje Helinium projecten.
– Helinium heeft een uitgebreide bibliotheek die continue wordt aangevuld door schenkingen en aankopen op suggesties van leden. Boeken en tijdschriften die dubbel zijn of verouderd, worden verkocht tijdens lezingen avonden. Alles wordt bijgehouden in een computersysteem. Informatie bij Rikkert.
– Ons blad Terra Nigra verschijnt 3 keer per jaar digitaal. Oude jaargangen van de Terra Nigra zijn op deze site te lezen.
– De website van Helinium wordt bij gehouden door een actueel overzicht te geven van de agenda en lopende projecten. Ook zijn belangrijke links voor de (regionale) archeologie opgenomen. Informatie bij Albert.
– Helinium houdt een beeldarchief bij van zowel analoge als digitale foto’s die gemaakt zijn tijdens excursies, activiteiten en opgravingen. Het analoge foto archief loopt van 1981 tot 2009, de laatste restanten moeten nog in het systeem verwerkt worden. Voor het archiveren van de digitale foto’s en films is een aanzet voor een systeem gemaakt, maar dit is nog in de ontwikkelfase. Informatie bij Ton.
Naast een beeldarchief wordt er ook een archief voor de opgravingsdossiers uit het werkgebied van Helinium bijgehouden van jaren 50 tot nu. Informatie bij Ton.
Ook worden alle krantenartikelen die zijn verschenen over archeologie uit het werkgebied van Helinium verzameld en geordend.
– Elk jaar is er een lezingen- en excursieprogramma, waaronder jaarlijks een fietsdag (TRAP-route) en een meerdaagse buitenlandse excursie. De lezingen worden gegeven aan de Waalstraat 100A en zijn voor iedereen toegankelijk. Informatie bij Jurrien.

lezing

fiets excursie

buitenland excursie Turkije

– Leden van Helinium letten op als er in hun omgeving grondwerkzaamheden zijn. Bij interessante archeologische vondsten en/of waarnemingen, wordt dit gemeld bij de betreffende gemeentelijke instantie.
– In het kader van de maatschappelijke stage biedt Helinium plaats aan middelbare school leerlingen. Ze worden begeleid op de werk-avonden en werk-zaterdagen.
– Als er in de buurt een archeologische opgraving plaatsvindt, dan is het vaak mogelijk om mee te helpen.
– Het bestuur organiseert jaarlijks een  ledenvergadering. Ze houdt de financiën bij dat wordt gecontroleerd door een kascommissie. Bestuursleden vertegenwoordigen Helinium waar nodig op vergaderingen van de landelijke AWN en andere verwante instanties. Zo is er regulier overleg met het Erfgoedhuis Zuid-Holland en met omliggende archeologische werkgroepen.
– De administratie van de vereniging wordt bijgehouden; postbehandeling, ledenadministratie, notulen van vergaderingen, werkinstructies, verslagen buiteneducatie en studentenverslagen. Eens per jaar wordt deze administratie naar het stadsarchief van Vlaardingen overgebracht.