Activiteitenagenda 2019

.

05 september.  Lezing              

.

.

.

Lezing september 2019

Donderdag 5 september 2019

Plaats: Infoschuur, aanvang: 20.00 uur.

Thema WOII archeologie van Hilversum

Verwachte bijdrages van

Scarlett van der Weele

Rob Loois

.

.

 ‘        ‘    ‘  ‘ ‘ ” * *  *  * * ” ‘ ‘  ‘    ‘        ‘

.

Dit jaar reeds gebeurd:

 

Onderzoek geschraapte gedeeltes Tafelbergheide 12 januari 2019

.

 

 

Kaderavond Infoschuur Dinsdag 19 februari 2019

 

Beste leden,

Hierbij een korte terugblik op de AWN Naerdincklant Kaderavond van 19 februari. Maar liefst tien enthousiaste leden hebben nader kennis gemaakt met elkaar en een brainstorm gedaan over de toekomst van AWN Naerdincklant. Daar kwam een flinke lijst met onderwerpen uit. De belangrijkste punten die uit de brainstorm kwamen hebben betrekking op:

– veel meer samenwerking tussen Naerdincklant en andere organisaties, zoals Historische kringen maar ook met naburige afdelingen van de AWN

– meer accent leggen op educatie, kennisoverdracht en beleving van archeologie

– betere relatie met de provinciale archeologie en meer interactie met het provinciaal depot

– verdere digitalisering binnen de vereniging

Dit is slechts een beperkte weergave van de ingebrachte punten. Het bestuur gaat de komende tijd aan de slag met de verdere uitwerking van de oogst en het verwerken hiervan in een nieuw beleidsplan. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de vorderingen en in de loop van het traject zullen we u op gezette tijden nog om betrokkenheid of een reactie vragen.

Tot slot een woord van dank aan de leden die gisteravond aanwezig waren. Het bestuur waardeert uw betrokkenheid zeer!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur AWN Naerdincklant

Drs. Sander Koopman, voorzitter

 

Vondstenavonden 2019

Donderdagavond 4 april

De vondstenavond van 4 april was een groot succes. Schatten door Gooische amateur zoekers gevonden in Limburg en de wijde omgeving van Utrecht. Mooie vondsten uit het Gooi uit opgebrachte aarde (waar komen die storten vandaan?) en uit de buurt van Naarden, Nieuw & Oud. Maar ook onooglijke scherfjes deze winter op de Tafelbergheide gevonden (zie verslag boven). Van generlei geldelijke waarde helpen deze het verhaal van één de meest interessante terreinen in het Gooi voor de wetenschap openleggen. Ieder wordt opgeroepen om scherfjes, gevonden op het geplagde deel van de Tafelbergheide of daarbuiten, te bewaren en aan te melden bij de Vondstcoördinator, ze kunnen, hoe onbeduidend ze ook lijken, onze wetenschap vooruit helpen!

.

Woensdag 19 juni 2019

Een klein clubje dat het noodweer had getrotseerd kwam bijeen.

Er ontspon zich een diepgaande discussie aan de hand van vondsten uit de Bloemendaler Polder tussen Muiden en Weesp. Tegenwoordig gemeente Amsterdam, waarnaar onze club na 70 jaar zich weer (voor een stukje) uitstrekt.

De nieuwe omgevingswet maakt het noodzakelijk per gemeente in te focussen op  het nieuw te vormen belijd. Heeft onze Hetty een stukje over geschreven in AWN Magazine. Geen sinecure, maar teven uitdaging en kans om constructief mee te deken. Als burger maar zeker ook als club. De informele gedachtenwisseling alhier was daarom uiterst nuttig te noemen.

.

 

Algemeen Ledenvergadering

De avond wordt besloten met de lezing:

Archeologisch onderzoek in Almere met speciale aandacht voor de Neolithische Visweren bij de Stichtsekant gegeven door W J Hogestijn, stadsarcheoloog van Almere

Woensdag 10 april 2019

Plaats: Infoschuur, aanvang: 20.00 uur.

Lezing juni 2019

Thema Maritieme Archeologie Onderwater

Presentatie over wie wij zijn en wat wij doen als
Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater

Door Feiko Riemersma

De schatten van het Schervenwrak,
historisch- en archeologisch onderzoek van een
19e eeuwse driemaster in de Waddenzee bij Texel
Door Carl van Dijk

Dinsdagavond 25 juni

Plaats: Infoschuur, aanvang: 20.00 uur. Gratis toegankelijk voor allen

 

 

AWN afdeling 13: Naerdincklant – Basiscursus Archeologie 2019

De cursus is bestemd voor geïnteresseerden in archeologie.

Als vereniging zet de vrijwilligers van Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) zich in om maatschappelijk draagvlak te creëren voor archeologie. Onder andere door mee te werken aan onderzoek, educatieve projecten op scholen, maar ook door het geven van rondleidingen bij archeologische opgravingen of door het organiseren van tentoonstellingen. AWN-leden dragen op hun eigen manier bij aan kennisvermeerdering en begrip bij bewoners en andere betrokkenen.

Het is namelijk van belang goed om te gaan met het archeologisch erfgoed. 

Deze basiscursus is er voor AWN*-leden en geïnteresseerden die meer willen weten over het archeologisch erfgoed in Nederland en de manier waarop dit wordt gevonden, opgegraven, bewaard en gedocumenteerd.

Programma

  1. Zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 uur-11.45 uur

Adres: Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A(N532) 1217 GL Hilversum

Aftrap van de cursus door Sander Koopman, voorzitter van AWN-Naerdincklant.

Inhoud: Algemene introductie, Historische ontwikkeling. Hoe verloopt een onderzoek? Vondstmelding, PAN.Hoe gaat het eraan toe in Utrechtse gemeenten?

Docenten: Anton Cruysheer/Marianne Visser (archeologen)

  1. Zaterdag 9 februari 2019 van 10.00 -11.45 uur

Adres: ArcheoHotspot Castricum – Huis van Hilde Westerplein 6, 1901 NA Castricum (direct bij treinstation Castricum, parkeergelegenheid aanwezig)

Inhoud: Wat is de rol van de overheid? Welke wetten en regels zijn van toepassing op archeologisch onderzoek? Overheid, professionals en vrijwilligers.

Docent: Eliza van Rooijen (archeoloog Huis van Hilde)

Lunch op eigen kosten

Extra: na de lunch een rondleiding door het museum

  1. Zaterdag 2 maart 2019 van 10.00-11.45 uur

Adres: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, 1334 KA Almere Buiten

Inhoud: Archeologie zit verstopt in de grond, dus hoe weten archeologen eigenlijk waar ze moetengraven? Enkele methoden technieken die gebruikt worden om archeologische vindplaatsen op te sporen. Hierna bezoek aan een archeologische vindplaats die niet is opgegraven, maar door bewoners, bedrijven en scholen op een bijzondere wijze wordt gebruikt.

Docent`: Willem Jan Hogestijn (archeoloog Almere) Lunch op eigen kosten

Na de lunch bezoek aan VINDplaats Zenit, bij Sumatraweg 2, Almere-Buiten

  1. Zaterdag 16 maart 2019 van 10:00-11:45 uur

Adres: Plaats wordt later bekend gemaakt.

Veldverkenning in de praktijk, op locatie. Wat is

het praktisch nut? Hoe verloopt een veldverkenning?

Het verschil tussen een normale vondst (afval van nu) en een archeologische vondst.

Docenten: Anne Hartog /Olaf Langendorff (archeoloog &archeologisch vrijwilliger)

  1. Zaterdag 30 maart 2019 van 10.00 -11.45 uur

Adres: Geologisch Museum Hofland Hilversumseweg 51 1251 EW Laren

Inhoud: Kennis vondstmateriaal. Archeologische periodes.

Lokale geschiedenis. Soorten vondstmateriaal.

Afronding cursus.

Docent: Sander koopman (geoloog en voorzitter AWN Naerdincklant)

Aanbevolen literatuur:

Basisdocument Gooi en Vechtstreek, Provinciaal Archeologiegebied

Archeologie tussen Vecht en Eem, S. Koopman (te downloaden via de website van Geologisch museum Hofland)

Van Bodemvondst tot Database, handboek voor de amateurarcheoloog, door P. Alders

Aanmelding en cursusgeld *

Het cursusgeld bedraagt nu:

– voor AWN-archeologie leden: €35;

– voor niet AWN-archeologie leden: €75

*Reiskosten en aanschaf van literatuur zijn voor eigen rekening.

Betaling zo spoedig mogelijk aan

AWN AFD 13 Naerdincklant, NL92 INGB 0008 3188 30 met vermelding van: “Basiscursus Archeologie 2019 “.

NB Als u lid wilt worden van de AWN dan kunt dat hier doen:

 AWN aanmelding lidmaatschap

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/. 

U betaalt dan het ledentarief voor de cursus.

Informatie

Voor nadere informatie mail naar secr.naerdincklant@gmail.com of bel met M.0623618314 (H.Laverman)

GS/Hl 3 jan. 2019