Zoeken & Vinden

onze rubriek voor publieksinformatie

.

Brief van de afdeling aan de Naerdinklandse gemeenten

Zoeken en opgraven in verenigingsverband

De Procedure Veldverkenning

Regelgeving Metaaldetectie

Verbod in APV Gooise Meren

Vondstmeldingen

De Vereniging

AWN Naerdincklant Visie 2019-2022

Vergunningstelsel GNR

Internet

.

⇒ ♦♦♦   Contact   Pagina   AWN   Naerdincklant   ♦♦♦ ⇐

.

Brief van de afdeling aan de Naerdinklandse gemeenten:

Gooi en Vechtstreek, 11/12 april 2021

Aan: College B&W en gemeenteraad Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren

Van: Nederlandse Archeologievereniging AWN: afdeling Naerdincklant

[…]

secr.naerdincklant@gmail.com

Betreft: Impuls archeologisch erfgoedbewustzijn bij gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek

Bijlage: Aanbieding archeologisch magazine Schatrijk Gooi en Vechtstreek *

Beste lezer,

Aandacht voor ons ondergronds erfgoed is momenteel belangrijker dan ooit tevoren. Grootschalige trends zoals de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen en de omvorming van landbouwgronden naar natuur hebben effect op de ondergrond en zorgen daarmee voor risico’s op het verstoren en vernietigen van archeologische, bodemkundige en geologische fenomenen. Gooi en Vechtstreek kunnen bogen op een rijk archeologisch verleden, dat het verdient om ook in de toekomst zorgvuldig behandeld te worden. In de Erfgoedwet en de Omgevingswet is het archeologisch belang binnen het brede ondergronds en bovengronds erfgoed goed gefundeerd. Maar, de daadwerkelijke operationalisering daarvan in Omgevingsvisies en ander gemeentelijk beleid, vraagt om voortdurende aandacht, kennis en bewuste keuzes van lokale ambtenaren en bestuurders.

AWN Naerdincklant is onderdeel van de landelijke AWN – Nederlandse Archeologievereniging en heeft als missie “Het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie”. Vanuit deze missie zien wij het als onze taak om binnen de gemeenten van Gooi, Vechtstreek en Eemland en bij de provincies het archeologisch bewustzijn te vergroten. Recent is vanuit de provincie Noord-Holland een prachtige uitgave verschenen van het magazine Schatrijk over de archeologie van Gooi en de Vechtstreek. Namens het bestuur van AWN Naerdincklant bieden wij u graag deze uitgave aan, met als doel om u te informeren over de grote archeologische rijkdom van ons gebied én om duidelijk te maken dat archeologie zich niet aan gemeentegrenzen houdt en derhalve om intergemeentelijke afstemming en samenwerking vraagt.

Wij hopen hiermee een bescheiden impuls te geven aan het archeologisch erfgoedbewustzijn bij de gemeenten, en wellicht een eerste stapje op weg naar een verdere – in onze ogen broodnodige – professionalisering van het archeologisch bestel binnen de regio Gooi en Vechtstreek, bijvoorbeeld door het faciliteren van professionele kennis bij gemeenten.

Wij wensen u veel plezier met het doornemen van dit prachtige magazine. Moge het een stimulans zijn tot zorgvuldige omgang met, en langdurig behoud van ons archeologisch erfgoed.

Met vriendelijke groet,

Bestuur AWN afdeling Naerdincklant

Sander Koopman, voorzitter

Ton Kok

Marja Krukziener

Hetty Laverman

Marianne van der Weerd

Mede ondersteund regionaal Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). (TVE stimuleert de cultuurhistorische belangstelling voor het Gooi, Vechtstreek en Eemland. Binnen TVE werken ca.40 lokale en regionale organisaties samen.), Vereniging Vrienden v.h. Gooi, St. Vrienden v.d. Vecht, St. Stad en Lande van Gooiland en per gemeente ook lokale stichtingen of verenigingen.

* De digitale versie van het magazine is via de onderstaande link te downloaden:

https://www.steunpunterfgoednh.nl/inhoud/uploads/2020/11/Archeoglossy-SCHATRIJK-Gooi-en-Vechtstreek-Steunpunt-Monumenten-en-Archeologie-Noord-Holland-.pdf

.

Zoeken en opgraven in verenigingsverband:

Regelmatig worden veldverkeningen georganiseerd. Leden mogen daar kosteloos aan meedoen. Lidmaatschap van AWN geeft toegang tot opgravingen in Nederland. En nog meer..

⇒ ♦♦♦   Activiteiten   Agenda  AWN   Naerdincklant  2021 ♦♦♦ ⇐

.

De Procedure Veldverkenning:

.

Regelgeving Metaaldetectie:

⇒ ♦♦♦   Brochure  Metaaldetectie  in   Nederland  ♦♦♦ ⇐

.

Verbod in APV Gooise Meren:

De gemeente Gooise Meren deelt het volgende mede:

Munitie Zwemverbod voor grachten van Naarden-Vesting

.

Zwemmen in de vestinggrachten van Naarden is met onmiddellijke ingang verboden, omdat er mogelijk munitie op de bodem ligt. Ook magneetvissen is niet meer toegestaan, heeft burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren dinsdag bekendgemaakt. Baggeraars haalden vorig jaar een brisantgranaat uit de gracht van Naarden-Vesting. Uit onderzoek in opdracht van de Stichting Monumenten Bezit, eigenaar van het water en de vestingwallen, bleek dat er munitie kan liggen. Jongeren zwemmen graag in de grachten van het vestingstadje omdat ze er vanaf de wallen in kunnen springen.

.

Vondstmeldingen:

Onze Vondstcoördinator

PAN

.

.

AWN Naerdincklant

De Vereniging

AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN-Nederlandse Archeologievereniging. Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi. De missie van AWN Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. De vereniging is daartoe actief op diverse wijzen, en haar kernactiviteiten richten zich op:

  1. Belangenbehartiging en advisering
  2. Erfgoededucatie
  3. Nieuwe kennisvorming door onderzoek
  4. Publiekspresentatie
  5. Samenwerking
  6. Vermaak rondom het thema archeologie

Naerdincklant werkt samen met andere organisaties, zoals collega-AWN-afdelingen en de lokale historische kringen, en fungeert als regionale vraagbaak en kenniscentrum op het gebied van archeologie. Kortom: Naerdincklant richt zich op de archeologie in brede zin.

Leden vinden archeologie leuk, interessant, belangrijk en spannend!

.

AWN Naerdincklant Visie 2019-2022

In de komende periode willen wij de volgende speerpunten hanteren:

1) Samen staan we sterker. Behoud en versterking van de samenwerking met de volgende groepen organisaties: natuur  en erfgoed, historische kringen, toeristische organisaties, archeologisch depot. Gezamenlijke belangenbehartiging naar overheden.

2) We kennen onze buren. Kennismaking/overleg met de naburige AWN-afdelingen en onderzoeken waar synergie mogelijk is.

3) Archeologie onderzoeken, leren en beleven! Inzetten op verdere vergroting en synthese van de archeologische en aanverwante (geologisch, cultuurhistorisch) kennis van ons gebied. Permanente educatie en initiatieven voor het zichtbaar / beleefbaar maken van archeologie. Beeldende (digitale) ontsluiting van vondsten en objecten.

4) Digitaal tenzij. Verdere digitalisering van de vereniging en digitale communicatie, het neerzetten van een sterkere digitale avatar van de vereniging, verdere ontsluiting van informatie via de website, omvorming van de website tot “portal”. Doelplatformen: Google (intern, mailcommunicatie), Academia, awn-archeologie.nl, Facebook.

5) Schoenmaker blijf bij je leest. Bevorderen en in de praktijk brengen van de wettelijk vastgelegde verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen professionals en vrijwilligers. Maar wel optimaal benutten van de ruimte binnen deze regels. Een helpende hand bieden waar mogelijk en nodig. Aanspreken van overheden op het correct inachtnemen van de archeologische wetgeving.

6) Archeologie op de kaart bij gemeenten. Naerdincklant behartigt de belangen van de archeologie. De vereniging is hiervoor ambassadeur bij gemeenten en stuurt aan op de instelling van een regioarcheoloog. Wij bewaken de impact van ruimtelijke plannen op de archeologie en helpen mee bij het inzichtelijk krijgen van de archeologische waarden van gemeenten.

.

Deze syllabus beschrijft hoe een archeologische veldverkenning in zijn werk gaat en legt de werkwijze vast die bij AWN Naerdincklant wordt gehanteerd. Elke veldverkenning gaat vooraf aan én wordt opgevolgd door een aantal vaste stappen, die gevolgd moeten worden volgens de richtlijnen van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE).

.

Vergunningstelsel GNR:

Archeologische schatten 

Het Gooi kent vele archeologische schatten. Het meest bekend zijn de grafheuvels. Maar daarnaast komen op de Gooise heide onder meer urnenvelden, oude karresporen en een banscheiding voor. Generaties prehistorische bewoners hebben hun sporen achtergelaten: we vinden het nu als vuurstenen artefacten, aardewerk en oude munten. Regelmatig worden nieuwe ontdekkingen gedaan: bijvoorbeeld Romeinse munten met behulp van metaaldetectors, een raatakkercomplex op de Hoorneboegse Heide of een grafheuvel in het Spanderswoud te Hilversum. De Gooise archeologie leeft, en kan hierbij niet zonder hulp van actieve vrijwilligers. Heeft u een archeologische vondst gedaan? Meld deze dan bij onze vondstcoördinator! Zie het tabblad Contact op deze website voor verdere gegevens. Naerdincklant werkt vanuit een gezamenlijk onderkomen samen met andere regionale organisaties op het gebied van natuur, erfgoed en landschap.

Metaaldetectie: houd het leuk!

Het zoeken met de metaaldetector is populair onder een grote groep amateurarcheologen. En niet zelden doen de zoekers prachtige vondsten, die het beeld van de archeologie completer maken. Maar wist u ook dat er regels gelden voor het gebruik van de metaaldetector? Zo moet u altijd toestemming vragen aan de grondeigenaar, en indien nodig de gebruiker van de grond, voordat u gaat zoeken. Van detectorzoekers  verwachten we dat ze de regelgeving van de terreineigenaar ten allen tijde respecteren. Eén van de grootste grondeigenaren in het Gooi is de Stichting Goois Natuurreservaat. Het Goois Natuurreservaat staat metaaldetectie alleen toe na het afgeven van een één jaar geldige vergunning, in de terreinen waarvoor de vergunning is afgegeven. Alleen mensen uit de regio Gooi kunnen een vergunning aanvragen, en bij voorkeur dienen die ook lid te zijn van AWN Naerdincklant. Vanzelfsprekend verwacht het bestuur van AWN Naerdincklant van elke detectorzoeker dat hij/zij de regels in de vergunning correct naleeft. De boswachters van het GNR zien hierop toe. Overtreding van de regels kan leiden tot proces-verbaal en kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de AWN. Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning ten behoeve van het zoeken in GNR-

terreinen neemt u contact op met de Stichting Goois Natuurreservaat, telefoon 035-6214598, gooisnatuurreservaat@gnr.nl .

Per 1 juli 2016 is de regelgeving voor metaaldetectie aangepast. In terreinen waar men mag zoeken (uiteraard na het verlenen van toestemming!) is het vanaf die datum toegestaan om vondsten uit te graven tot maximaal 30 cm diep (één spade diep). Archeologisch relevante vondsten moeten verplicht gemeld worden. Over de wijze van melden loopt nog een discussie. Meld uw vondsten in ieder geval altijd aan bij de vondstcoördinator, zie ook het tabblad Contact. Sluit bij de aanmelding duidelijke foto’s bij van voldoende hoge resolutie.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers in het archeologisch onderzoek, zie: http://archeologieinnederland.nl/publicaties/vrijwilligers-in-de-archeologie-en-de-erfgoedwet

Als u over dit onderwerp nog vragen heeft neemt u dan contact op met het bestuur van AWN Naerdincklant.

.

Internet

AWN Naerdincklant wil met zijn tijd meegaan. Zij ziet hierin een voorname rol voor haar digitale persona, de website zoals u die voor zich ziet. Men heeft steeds verdergaande verwachtingen van zo’n website. Netjes contactgegevens en agenda weergeven was al heel wat. Maar je zou willen dat toekomstig de mogelijkheden beter benut worden. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Wij staan open voor kritiek, hulp en alle vormen van feedback hierbij.

We willen een transitie inzetten van een ouderwetse reclamezuil naar en informatie portal. Alle Gooise archeologie, voor zover mogelijk digitaal ontsluiten! Dat is ons streven. Geen sinecure, voorwaar. We zijn reeds begonnen met enkele leuke dingen. Ieder traject moet ergens beginnen. Om relevant te blijven en bekendheid te bevorderen. Het moet de eerste plaats worden waar je met archeologische vragen of interesse in ’t Gooi naartoe gaat. Zowel voor de leden als het grote publiek.