anbi gegevens 2019

Nummer Kamer van Koophandel: 70610150

RSIN / fiscaal nummer: 858393165

Contactgegevens
Helinium, Waalstraat 100A, 3131 CS Vlaardingen
e-mail: awn.helinium@gmail.com
Website: www.awn-archeologie.nl/afdeling/helinium/

Naam van de vereniging
Archeologische Werkgroep Helinium, Afdeling 8 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

Doelstelling
Helinium is een afdeling van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie). Helinium onderschrijft de statuten van de AWN. De statutaire doelstelling van Helinium luidt als volgt: De vereniging stelt zich ten doel het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed van Zuid-Holland en het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen, en met name met betrekking tot de regio waar deze vereniging is gevestigd, een en ander met inachtneming van de doelstelling en het beleid van de hoofdvereniging. Wij zijn hoofdzakelijk actief in de Maasmondregio. De werkavonden vinden plaats in Vlaardingen.

Beleidsplan / activiteiten
We trachten ons doel te bereiken door een ze breed mogelijke inzet van middelen. Elke woensdagavond is er voor leden en donateurs een werkavond waarop gewerkt wordt aan diverse projecten. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er een activiteit georganiseerd zoals museumbezoek of een fietstocht.
Een aantal leden is actief op het Educatief Archeologisch Erf Masamuda in de Broekpolder.
Ook werken we nauw samen met de archeologen van de gemeentes Vlaardingen en Rotterdam. Enige leden van Helinium zijn een of meer dagdelen per week werkzaam als vrijwilliger op het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de gemeente Vlaardingen.
Helinium geeft drie maal per jaar het digitale blad Terra Nigra uit voor leden en donateurs.
Lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Wij staan regelmatig met een kraam op bijeenkomsten als Open Monumentendag, de Haring en Bierfeesten en op buurtbijeenkomsten.
Ook organiseren we samen met de archeologen van de gemeente de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen in Vlaardingen.

Middelen
De geldelijke middelen komen uit de jaarlijkse retributie van de AWN voor leden, van donateurs en overige schenkingen. Helinium ontvangt geen structurele jaarlijkse subsidie. Zie ook het financieel overzicht hierna.

Vermogen
Het vermogen van de vereniging is deels gereserveerd voor de verhuizing die binnenkort gepland staat. Verder wordt het vermogen aangewend om de lopende activiteiten te bekostigen. Een eventueel liquidatiesaldo gaat naar de AWN. Het vermogen is uitsluitend belegd in lopende rekeningen en spaarrekeningen. Zie ook het financieel overzicht hierna.

Bestuurssamenstelling
Guus van de Poel, voorzitter,
Albert Luten, penningmeester,
Henny Warmerdam, Anneke Maat en Rene van Wilgen, lid.
De functie van secretaris is vacant.
Bij Helinium worden geen functies of activiteiten beloond.

Jaarverslag 2019
2019 was voor Helinium een bewogen jaar. Drie actieve leden overleden en de verhuizing van de werkruimte die eind 2018 plaats had gevonden moest worden voltooid. 28 maart overleed Joop Snel, op 7 april Frans Warmerdam en op 21 mei Ellen Groen. Wij zullen ze nog lang blijven herinneren.
Het ledental is dit jaar stabiel gebleven. Eind 2019 had Helinium 87 AWN-leden en 49 donateurs. Eind vorig waren dat er respectievelijk 89 en 49.
Van ons verenigingsblad Terra Nigra verschenen in 2019 drie nummers, de edities 199, 200 en 201. Er zijn 13 nieuwsbrieven verstuurd.
De werkavonden op woensdag werden ook dit jaar weer druk bezocht, gemiddeld door zo’n 15 tot 20 personen.
In het begin van het jaar werd de werkruimte ingericht en werd gewerkt aan diverse projecten. Met de verhuizing is veel opgeruimd en er werd een plan gemaakt om achterstallige projecten aan te pakken. Zo werd er aan de collectie Rein de Graaf gewerkt en ook is er gewerkt aan de nieuwe opzet van de bibliotheek. Er was een lezing over het uithangbord De Zeeman door ons lid Peter Versluis en twee filmavonden. Na de ALV op 20 februari was er een lezing over de Helinium reis in 2018 naar Noord Duitsland. Ook gingen we weer op excursie. 5 januari gingen zeven deelnemers op excursie naar Nijmegen waar de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ werd bezocht en het aquaduct ten oosten van Nijmegen. Op 16 februari werd een bezoek gebracht aan het Drents Museum te Assen, op 18 mei gingen zes personen naar het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden voor de tentoonstellingen Glas en Middeleeuwse tuinen – Aardse paradijzen in oost en west. Ook gingen we naar het Leiderdorps Museum. Op 7 september ging het richting Castricum naar het Huis van Hilde en het gemaal van Cruquius. Op 24 augustus gingen we naar het museum Het Steen in Gent en de Archeosite Aubechies. Elf leden gingen in juli / augustus mee met de buitenland excursie naar de Orkney eilanden. Op 2 februari was de afsluitende fietstocht van het ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek) project waaraan Helinium heeft deelgenomen.
Op zondagen zijn meerdere leden van Helinium actief op het educatief archeologisch erf Masamuda. Er is meegeholpen bij de bouw en inrichting van het Rottahuis, het onderhoud van de tuinen en het gidsen van de bezoekers. Op 11 oktober werd het Rottahuis geopend door burgemeester Jetten van Vlaardingen en loco burgemeester / wethouder Wijbenga van Rotterdam.
Helinium is participant in het project het Tapijt van Vlaardingen. Op 28 november zette burgemeester Jetten de laatste steek van de eerste 6 meter (de 11e-eeuw) en de eerste steek van het paneel van de steentijd tot de 11e-eeuw. Er werken momenteel ongeveer 40 dames aan het tapijt dat uiteindelijk zo’n 30 meter lang moet worden met daarop de geschiedenis van Vlaardingen van de steentijd tot nu.
Ook nog in het kader van het jubileum van 2018 kwam het boekje Hebben jullie al iets gevonden? uit in de reeks van ’t Oft naar Oofd van Streekmuseum Jan Anderson. Het is geschreven door de Helinium leden Albert Luten en Hilde van Wensveen. Op 18 september werd het eerste exemplaar aangeboden aan wethouder Bart de Leede. Daarna was er een lezing door de auteurs over het boekje.
We waren natuurlijk ook weer present bij diverse lokale activiteiten. We stonden samen met het depot met een kraam op de Haring- en Bierfeest op 29 juni. Op 6 juli deden we mee aan de boekenverkoop in de bibliotheek en de Nationale Archeologiedagen werden dit jaar samen met het archeologisch en bouwhistorisch depot gehouden op Masamuda in het kader van de opening van het Rottahuis.
De relaties met de archeologen van de gemeente Vlaardingen zijn goed. Er is regelmatig overleg over de wederzijdse werkzaamheden en meerdere leden van Helinium zijn één of meerdere dagdelen per weer werkzaam als vrijwilliger op het archeologische depot van de gemeente. Daar wordt ook meegewerkt aan activiteiten van het depot zoals de Open Monumentendagen en Culture Candy. Aan deze activiteiten wordt deelgenomen door honderden scholieren.
Het bestuur was aanwezig op 9 november op de afgevaardigdendag van de AWN bij het RCE te Amersfoort. Twee keer werd er in regionaal verband overlegd bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft. Ook was een delegatie van Helinium aanwezig op 4 oktober op de jubileum bijeenkomst van De Motte. Uiteraard waren er ook sociale activiteiten. De nieuwjaarsborrel was op 2 januari in ons nieuwe onderkomen, de midzomer barbecue was op 22 juni op het archeologisch erf en om het jaar af te sluiten was er op 18 december het kerstdiner. Deze activiteiten werden zoals altijd druk bezocht.

Post a comment