anbi gegevens 2018

Nummer Kamer van Koophandel: 70610150

RSIN / fiscaal nummer: 858393165

Contactgegevens
Helinium, Waalstraat 100A, 3131 CS Vlaardingen
e-mail: awn.helinium@gmail.com
Website: www.awn-archeologie.nl/afdeling/helinium/

Naam van de vereniging
Archeologische Werkgroep Helinium, Afdeling 8 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

Doelstelling
Helinium is een afdeling van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie). Helinium onderschrijft de statuten van de AWN. De statutaire doelstelling van Helinium luidt als volgt: De vereniging stelt zich ten doel het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed van Zuid-Holland en het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen, en met name met betrekking tot de regio waar deze vereniging is gevestigd, een en ander met inachtneming van de doelstelling en het beleid van de hoofdvereniging. Wij zijn hoofdzakelijk actief in de Maasmondregio. De werkavonden vinden plaats in Vlaardingen.

Beleidsplan / activiteiten
We trachten ons doel te bereiken door een ze breed mogelijke inzet van middelen. Elke woensdagavond is er voor leden en donateurs een werkavond waarop gewerkt wordt aan diverse projecten. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er een activiteit georganiseerd zoals museumbezoek of een fietstocht. Een aantal leden is actief op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. Ook werken we nauw samen met de archeologen van de gemeentes Vlaardingen en Rotterdam. Enige leden van Helinium zijn een of meer dagdelen per week werkzaam als vrijwilliger op het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de gemeente Vlaardingen. Helinium geeft drie maal per jaar het digitale blad Terra Nigra uit voor leden en donateurs. Lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Wij staan regelmatig met een kraam op bijeenkomsten als Open Monumentendag, de Haring en Bierfeesten en op buurtbijeenkomsten. Ook organiseren we samen met de archeologen van de gemeente de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen in Vlaardingen.

Middelen
De geldelijke middelen komen uit de jaarlijkse retributie van de AWN voor leden, van donateurs en overige schenkingen. Helinium ontvangt geen structurele jaarlijkse subsidie. Zie ook het financieel overzicht hierna.

Vermogen
Het vermogen van de vereniging is deels gereserveerd voor de verhuizing die binnenkort gepland staat. Verder wordt het vermogen aangewend om de lopende activiteiten te bekostigen. Een eventueel liquidatiesaldo gaat naar de AWN. Het vermogen is uitsluitend belegd in lopende rekeningen en spaarrekeningen. Zie ook het financieel overzicht hierna.

Bestuurssamenstelling
Guus van de Poel, voorzitter,
Albert Luten, penningmeester,
Henny Warmerdam en Anneke Maat, lid.
De functie van secretaris is vacant.
Bij Helinium worden geen functies of activiteiten beloond.

Jaarverslag 2018
2018 was een enerverend jaar voor Helinium. We bestonden 60 jaar, we zijn een zelfstandige vereniging geworden en we zijn verhuisd. En we hebben het allemaal doorstaan!

Bestuur
Het bestuur van Helinium was op 11 januari 2018 bij notaris Maes om de statuten te tekenen waarmee Helinium een zelfstandige vereniging wordt. De concept-statuten waren eerst goedgekeurd door de ledenvergadering 2017 en daarna door het hoofdbestuur van de AWN.

Het bestuur kwam drie keer bijeen. De reeds jaren voorziene verhuizing van onze werkruimte stond daarbij centraal. In het vorige jaarverslag is reeds het overleg met de gemeente aan de orde geweest. Dit jaar werd door de gemeente een aantal alternatieven gegeven waar de werkruimte naartoe zou kunnen verhuizen. De keuze was uiteindelijk niet moeilijk. Met instemming van veel leden werd gekozen voor een ruimte boven de bibliotheek naast het depot aan de Waalstraat. 23 oktober kreeg onze voorzitter een telefoontje van de gemeente dan Hoogstad was verkocht. Half december moest het pand leeg worden opgeleverd. Met de inzet van velen is dat gelukt. Zo waren er op zaterdag 1 december 18 mensen aan het ‘inpakken en weggooien’. Het traditionele kerstdiner kon in de nieuwe ruimte plaatsvinden!

Het aantal leden en donateurs is gelijk gebleven: eind 2018 hadden we 89 leden en 49 donateurs.

Werkavonden
De werkavonden op woensdag worden onverminderd goed bezocht: altijd zo’n 15 tot 20 mensen. Zij werken aan meerdere projecten. Dit jaar is er o.a. gewerkt aan het uitzoeken van grond afkomstig van de Claudius Civilislaan. Een paar bags grond werden op Hoogstad afgeleverd om te worden uitgezocht. Er werden hoofdzakelijk ijzertijdvondsten gedaan. In voorbereiding op de verhuizing is de bibliotheek anders ingericht. In plaats van een database met ingeschreven boeken en een vaste standplaats zijn de boeken per onderwerp bijeen gezet. Dit bespaart werk en de boeken zijn eenvoudiger vindbaar.

De lezing na de algemene ledenvergadering ging over de vorige buitenlandreis naar Andalucia en ons lid Hans van der Donk hield half december in ons nieuwe onderkomen de lezing Van glis tot kluunschaats. Eén avond werd de film Die Saltzmänner von Tibet gedraaid, een andere avond werd kritisch gekeken naar de simulatiefilm van ons lid Carolien Bijvoet over het ontstaan van Rotterdam. Die film is in het najaar in de bibliotheek te Rotterdam in première gegaan tijdens een evenement van BOOR.

Excursies
Er werden excursies georganiseerd naar Castricum (Huis van Hilde en Museum De Rijp), Delft (de tentoonstelling Nieuwe Zakelijkheid en het Museum Prinsenhof) en Nijmegen (in het kader van de verkenning van de limes).

De jaarlijkse buitenland excursie ging in september met 8 leden. De reis ging naar Noord-Duitsland waar we diverse (openlucht) musea en mooie steden bezochten. We maakten kennis met megalieten uit de Steentijd, de Vikingen, de Slaven en de Hanze, om een paar dingen op te noemen.

Publiciteit
Ook dit jaar is ons blad Terra Nigra drie keer verschenen met in totaal 110 pagina’s. De website en Facebook bleven zonder problemen in de lucht. Sinds de zomer werden  het eerst werden Nieuwsbrieven verzonden naar leden en donateurs. De Nieuwsbrieven vervangen de incidentele mailingen. Dit half jaar zijn 8 Nieuwsbrieven verstuurd.

Overige activiteiten
Helinium deed mee aan het project ZHAAP: Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek. In januari en februari zijn in de regio’s Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg workshops  georganiseerd waarin de Top10 verkiezing van archeologische-geologische hotspots per regio werd voorbereid. In Vlaardingen eindigden via een publieke verkiezing via internet de terp, het Educatief Archeologisch Erf en de Broekpolder op de eerste drie plaatsen. Ook werden een excursie, een fietstocht en een tentoonstelling in KADE40 georganiseerd.

Er is dit jaar een paar keer assistentie verleend bij boringen door de archeologen van de gemeente op zoek naar de burcht en het grafelijk hof. Eén van de boringen vond plaats op Open Monumentendag op de Markt.

Ook dit jaar waren Helinium-leden actief op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder als gids, door mee te helpen met het bouwen en onderhouden van de gebouwen of meedoen aan speciale projecten zoals pottenbakken.

In het weekend van 13 oktober werden weer samen met het archeologisch depot met succes de Nationale Archeologiedagen georganiseerd.

We waren aanwezig bij verschillende manifestaties, samen met de archeologen van de gemeente: het stadsspectakel in het kader van de Slag bij Vlaardingen (16 en 17/6), op de Open Monumentendag (8/9), bij de Zomermarkt in winkelcentrum De Loper (1/9) en de verenigingsmarkt in Hof van Spaland te Schiedam (1/9).

Vanwege het 60-jarig jubileum van Helinium werd de Algemene Ledenvergadering van de landelijke koepel (AWN) dit jaar in Vlaardingen gehouden. Helinium deed de organisatie. De vergadering vond plaats in KADE40 en was zeer gelaagd. Ons lid Jurrien Moree kreeg de bronzen legpenning van de AWN uitgereikt.

Niet alleen Helinium had een jubileum, de Vlaardingse archeologen bestonden in 2018 25 jaar. In dat kader organiseerden zij de jaarlijkse Reuvensdagen, het hoogtepunt van archeologisch Nederland. Helinium-leden hielpen mee in de organisatie.

Het Tapijt van Vlaardingen, een initiatief van Helinium, werd dit jaar een eigen stichting. De vier panelen waarmee vorig jaar is begonnen zijn bijna af en door de illustrator John Rabou aaneen getekend. Ze vormen nu samen met een vijfde paneel ongeveer een afbeelding van zes meter. De bedoeling is dat er uiteindelijk 30 meter geborduurd gaat worden met de geschiedenis van Vlaardingen van de Steentijd tot gisteren. Er werken ongeveer 40 mensen aan in vier dagdelen per week.

Externe contacten
Er is regelmatig overleg met de ander AWN groepen in Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zo mogelijk is Helinium daarbij aanwezig.

Dit jaar werd erfgoedvergadering Vlaardingen bij Helinium in de boerderij gehouden. Vrijwel alle organisaties op het gebied van erfgoed in Vlaardingen doen hieraan mee en wisselen hun plannen uit.

Tot slot
Er werd uiteraard ook weer gegeten bij Helinium. Op de midzomer barbecue waren 33 personen aanwezig, op het kerstdiner (in onze nieuwe werkruimte) 25 personen.

Het was een enerverend en sprankelend jaar voor Helinium!

 FINANCIEEL OVERZICHT VAN HELINIUM 2018

 

ONTVANGSTEN                                  euro         UITGAVEN                                              euro

Bijdragen papieren Terra Nigra             155,–      Productiekosten papieren Terra Nigra       159,60

Giften                                                           115,–      Aankoop boeken                                               42,50

Ontvangen koffiegeld                                19,–      Lezingen                                                               0,–

Verkoop boeken/tijdschriften                64,80    Huisvestingskosten                                       238,–

Retributie A.W.N.                                   842,50    Veiligheid                                                             0,–

Donateurs                                                 630,–    Boodschappen                                                  30,05

Rente                                                           6,61      Kantoor- en inrichtingskosten                        173,82

Abonnementen en contributies                      100,40

Internet                                                                535,20

Aanschaf software                                                99,–

Aanschaf laptop                                                   579,–

Aanschaf printer                                                   179,–

Wijziging rechtspersoon                                    218,14

TEKORT                                           1.988,25     Verhuiskosten                                                  1.466,45

————                                                                              ———–

Totaal                                                 3.821,16                                                                               3.821,16

 

BALANS per 31-12-2018

BEZITTINGEN                                    euro        SCHULDEN                                               euro

Kas                                                          10,60    Reservering verhuizing                            3.533,55

Bankrekening                                        646,72

Spaarrekening                                    6.612,22    VERMOGEN                                           3.735,99

———–                                                                     ———–

7.269,54                                                                      7.269,54

 

BEGROTING 2019

ONTVANGSTEN                                 euro        UITGAVEN                                                 euro

Bijdragen papieren Terra Nigra             150,–     Productiekosten papieren Terra Nigra         200,–

Retributie A.W.N.                                    890,–     Aanschaf boeken                                                180,–

Rente                                                              5,–      Lezingen                                                              100,–

Donateurs                                                 735,–      Materialen                                                          100,–

Overige ontvangsten                             100,–       Kantoor- en inrichtingskosten                      200,–

Boeken, boekje Anderson                    350,–      Internet                                                               480,–

Abonnementen en contributies                      100,–

Office 365                                                              99,–

Verhuiskosten 2019                                     1.000,–

Boekje Anderson                                          1.000,–

———-                                                                              ———–

2.230,–                                                                             3.459,–

 

Ledentallen per 1-1-2018:                                      Ledentallen per 1-1-2019:

86 leden  van euro 10,– =         euro      860,–      89 leden van euro 10,– =               euro     890,–

49 donateurs van euro 15,– =   euro      735,–      49 donateurs van euro 15,– =        euro     735,–

Post a comment