2021-10-20 Lezing Prehistorie Betuwe – Peter v.d. Broeke

Lezing: Nieuwe inzichten in de prehistorie van de Betuwe
door Peter van den Broeke, archeoloog

In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in het tracé van de Betuweroute. Uitbreidingen in de regio’s Geldermalsen, Tiel en Nijmegen(-Noord) en Arnhem(-Zuid) vormden aanleiding voor opgravingen die het beeld van de bewoning aanzienlijk hebben verrijkt, ook dat van de periode voor de Romeinse tijd. Dat komt mede doordat botmateriaal in klei beter bewaard blijft dan op de zandgronden. Zo zijn er juist uit de Betuwe bijzondere graven met skeletten uit de ijzertijd bekend geworden, met soms sieraden die uit Nederland en omstreken verder niet bekend zijn. Ook opmerkelijk is de depositie van bronzen voorwerpen uit de bronstijd in restgeulen, ongetwijfeld bedoeld voor hogere machten. Ze komen tijdens de lezing aan de orde naast de eenvoudige agrarische nederzettingen die de dagelijkse bestaansbasis vormden.

Peter van den Broeke is senior archeoloog bij de gemeente Nijmegen.