Welkom op de homepagina van AWN Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN!

AWN Rijnstreek: awnrijnstreek@yahoo.com

Meehelpen met de opgravingen?
Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij de veldcoördinatoren vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat ervaring absoluut niet vereist is.

Restaureren, tekenen en vondstverwerking
Deze werkzaamheden vinden elke maandagavond plaats (20:00-22:00, behalve als er een feestdag of lezing is) en op de dinsdagmiddag in onze werkruimte in het Archeologiehuis Zuid-Holland (eens de Romeinse hoeve uit Rijswijk, “de Villa van Rijswijk”), Archeonlaan 1A, 2408 ZB te Alphen aan den Rijn. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken.

Lezingen 2018
Lezingen worden gehouden in het Amfitheater van het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn (Archeonlaan 1A). Toegang is gratis!

Maandag 19 Maart 2018:

19.30 ALV vergadering met aansluitend twee lezingen door Dé Steures:

Een gewone zaterdagmiddag in Matilo    &    Kenden de Romeinen de zaterdag wel?

 

Eerdere lezingen in 2017

Maandag 18 december: Menno Dijkstra (UvA). Nieuw licht op Leithon. De opgraving van een vroegmiddeleeuwse nederzetting met geul in Leiderdorp.

In 2013 vond in Leiderdorp een grote opgraving plaats naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in plangebied ‘Plantage’, nu ‘Leithonpark’ geheten. Bij oudgedienden onder ons zal de naam ‘De Munnik’, ‘Samsomveld’ of ‘Hoogmadeseweg’ wellicht eerder een bel laten rinkelen: onder deze toponiemen was de AWN Rijnstreek namelijk al eerder actief op deze locatie. Een deel van de leden kon zich in 2013 ‘aftobben in modderig landwerk’, door vondstvakken met afval uit de geul te doorzoeken op vondsten.

De opgraving werd in opdracht van de gemeente Leiderdorp uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Binnenkort zal het dikke eindrapport gepresenteerd worden, waarin uitvoerig verslag wordt gedaan over de vele vondsten uit de Karolingische tijd (hierover hoort u binnenkort meer). Onder de vondsten bevinden zich veel alledaagse voorwerpen, die daarom juist zo spectaculair zijn. En hoe verhielden de bewoners uit ‘Leithon’ zich tot de beroemde Friese handel in deze periode?  Daarover hoopt Menno Dijkstra meer duidelijk te geven tijdens de lezing voor de AWN in het Archeologiehuis.

Maandag 18 september: Roos van Oosten, “Beerputten en waterkelders”
Dr. R.M.R. van Oosten is Leids universitair docent middeleeuwse en stadsarcheologie. Zij is gespecialiseerd in de archeologie van beerputten en waterkelders.

Maandag 20 maart 2017:
Let op: aanvang 19.30: ALV Rijnstreek 6: algemene leden vergadering.
Daarna lezing door Pierre van Grinsven over: “Hoe regel ik aan mijn computer de belangenbehartiging van de archeologie in onze afdeling?”…
Pierre van Grinsven is vicevoorzitter van AWN 6 Rijnstreek en redacteur van de reeks van opgravingsrapporten van de afdeling, de Renusreeks. Hij is een vasthoudend belangen­behar­tiger van de archeologie bij alle gemeenten in de afdeling, van Katwijk tot Boskoop. Hij zal vertellen hoe we van achter onze computer de gemeenten vriendelijk kunnen bewegen zich aan wet- en regelgeving te houden.

Maandag 10 april: Lezing door Freek Lugt over “de Schaal van Oegstgeest”
In 2014 is bij de opgravingen in Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest een zilveren schaal gevonden die bekend is geworden als de ‘Schaal van Oegstgeest’. De schaal heeft een diameter van ongeveer 21 cm en een hoogte van 11 cm, is beslagen met verguld zilveren ornamenten en is aan de binnenkant voorzien van gouden decoraties. Daarover is veel te vertellen, en nog veel meer over wat er in de zesde eeuw in het vondstgebied is gebeurd. Was er een koninkrijk aan de monding van de Rijn?

Maandag 22 mei: Cathelijne Kruidhof, “De duikers van Bernisse”
Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. Tijdens de opgraving –uitgevoerd door RAAP in 2009- in Kreken van Nibbeland (gemeente Bernisse) zijn op de oeverwal nederzettingssporen en funeraire sporen aangetroffen uit de Romein­se tijd. Een spectaculaire vondst waren de twee duikers met bijbehorende beschoei­ingen en een damlichaam met daarbovenop een begraving van een paard. Mogelijk was dit een bouwoffer. De opgraving kenmerkte zich vooral door het vele hout dat is aangetroffen. Vooral langs de rand van de geul was sprake van vele, op elkaar liggende en omgeklapte beschoeiingen. Onverwacht werden ook bewoningssporen uit de IJzertijd aangetroffen op het dieper gelegen veen.
Drs. C.N. Kruidhof is archeoloog en hoofd van de regionale vestiging van RAAP in Leiden.

Maandag 21 augustus: Dé Steures, “De mijlpalen van Rijswijk”
Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. In Rijswijk werd in 1963 al een versleepte mijlpaal gevonden, die zich nu in het RMO bevindt. De tweede paal werd in december 2005 op de oorspronkelijke plaats gevonden, op de hoek van de Winston Churchilllaan en de Huis te Landelaan. De zes bewaard gebleven regels van de inscriptie vermelden de naam en titels van keizer Caracalla. Een vergelijking met de vier mijlpalen van het Wateringse Veld komt aan de orde. En waar haalden de makers al die precieze informatie over ’s keizers functies vandaan?
Dr. D.C. Steures is klassiek archeoloog, en voorzitter en lezingencoördinator van AWN 6 Rijnstreek.