AWN Ethische Code

De Ethische Code. Uit de ALV van de AWN

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 13 mei 2023 was vaststelling van de Ethische Code opgenomen. Aanpassing van de Ethische Code (ook wel gedragscode) was gewenst in verband met het Wijzigingsbesluit Erfgoedwet Archeologie, maar ook ingevolge maatschappelijke ontwikkelingen.
In de gedragscode staan de regels beschreven voor gedrag die alle leden van de AWN dienen na te leven bij de uitoefening van hun activiteiten in de archeologie en ter bescherming van ons erfgoed.

In deze gedragscode zijn tevens regels opgenomen die betrekking hebben op activiteiten in de onderwaterarcheologie.
Leden van de AWN worden geacht naar de regels van de gedragscode te handelen.

Ethische Code AWN Versie 13 mei 2023

1. Leden* van de AWN-Nederlandse Archeologievereniging (verder genoemd “AWN”) worden geacht te handelen volgens de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de archeologie, zowel op rijks-,

provinciaal als gemeentelijk niveau.

Hiertoe:

2. Beperken leden van de AWN hun zelfstandige archeologische werkzaamheden tot hetgeen wettelijk is toegestaan en het deelnemen aan archeologische onderzoeken van daartoe bevoegde organisaties conform de daarbij geldende regels.

3. Verwerven leden van de AWN geen objecten in eigendom, afkomstig uit archeologisch veld- en maritiem onderzoek, verhandelen zij deze niet, noch dragen zij deze over aan derden, die hier geen rechten op kunnen doen laten gelden, maar zullen zij deze altijd overdragen aan de onderzoekende instantie.

4. Melden leden van de AWN vondsten bij het bevoegd gezag**, met het doel bij te dragen aan de kennis van het bodemarchief en archeologische waterbodems en dragen zij deze, indien gedaan tijdens een archeologische veldverkenning, proefonderzoek of onderwateronderzoek, aan deze over.

5. Geven leden van de AWN zich niet over aan het moedwillig vernielen of vernietigen van het bodemarchief, oudheidkundige structuren of objecten en archeologische waterbodems.

Bovendien:

6. Trachten leden van de AWN de kennis van en over het bodemarchief en archeologische waterbodems te vergroten door hieraan in woord en geschrift bij te dragen, daar waar dit verplicht is (gravend onderzoek) of wenselijk is (veldverkenning of op basis van algemene kennis).

7. Handelen leden van de AWN tijdens gravend c.q. blootleggend onderzoek naar de aanwijzingen en richtlijnen van het bevoegd gezag.

Tot slot:

8. Behandelen de vrijwilligers van de AWN mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten worden niet getolereerd. Leden van de AWN onthouden zich van grievende, en/of beledigende opmerkingen naar elkaar, in welke vorm en uiting dan ook.

9. Voorkomen de leden (de schijn van) belangenverstrengeling: ze vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met hun vrijwilligersactiviteit en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn hiermee. Ze voorkomen bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

10. Handelen alle bij het Landelijke Bestuur en/of de afdelingen in bestuursfuncties actieve leden van de AWN volgens de regels en toezicht voor het bestuur van een vereniging zoals beschreven in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), in werking getreden op 1 juli 2021.

11. Leden van de AWN die zich bewust niet aan deze Ethische Code van de AWN houden, riskeren een royement. Aspirant-leden die zich evident niet aan de Ethische Code van de AWN houden, kunnen, conform artikel 6 lid 3 van de Statuten, als lid worden geweigerd.

12. Leden van de AWN die activiteiten die strijdig zijn met deze Ethische Code opmerken, kunnen hier melding van maken bij het landelijk secretariaat (secretaris@awn-archeologie.nl).

*Onder ‘leden’ wordt verstaan: leden, ereleden, studentleden, jeugdleden, huisgenootleden en geassocieerde leden, conform artikel 5 van de Statuten.

** Het ‘bevoegd gezag’ is het voor de desbetreffende vindplaats als bevoegde overheid ingestelde bestuursorgaan (gemeente, waterschap, rijk). Bij het aanmelden van metaaldetectievondsten is PAN het bevoegd gezag.

Ten overvloede wordt hierbij verwezen naar de in dit kader relevante artikelen in de Erfgoedwet (in werking getreden 01-08-2021).

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 mei 2023 te Nieuwpoort.