Een opgraving in Leersum

Een wel verwachte, maar niet aangekondigde opgraving in het hart van Leersum, leverde in juni 2015 wat werk op voor de AWN. Een parkeerterrein en grasveld moest plaats maken voor bebouwing. Archeologisch onderzoek was verplicht. De opgraving mocht eigenlijk maar een week duren, maar het werd een paar dagen langer. Gezien het grote aantal sporen was hulp van enkele vrijwilligers zeer welkom. Er werden meerdere putten gegraven, die na onderzoek direct weer dichtgegooid werden. Er was namelijk weinig ruimte voor het opslaan van de stort.

opgraving1

Een van de opgravingsputten – foto Ton van Bommel

De sporen bestonden uit paalgaten, (afval?)kuilen en greppels. Alle sporen werden gecoupeerd, getekend en afgewerkt. Het meeste materiaal dat werd gevonden was laatmiddeleeuws. Er zaten scherven uit de 13e eeuw bij en een Pingsdorf pot uit een greppel: altijd handig voor de datering van zo’n greppel.

 

Een opgraving op de Uithof in Utrecht

 In maart 2015 ontving onze afdeling het verzoek om mee te doen aan een grote opgraving bij de Uithof. Het ging om een groot terrein op de plek naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Een proefonderzoek had sporen uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd aan het licht gebracht. Er waren véél vrijwilligers nodig omdat er veel werk te verwachten viel. De leiding van de opgraving was in handen van Linda Dielemans van de afdeling Erfgoed Utrecht. Het aantal sporen was enorm: in de sleuven waren honderden paalkuilen, kuilen met brandsporen, greppels en dergelijke. Alle sporen werden gecoupeerd, getekend, gefotografeerd en afgewerkt. Het meest opvallend waren zogenaamde crevassen ofwel rivierdoorbraken. In dit geval van de Rijn die in die tijd op korte afstand van de plek stroomde. Gezien het aangetroffen aardewerk zullen deze crevassen uit de Romeinse tijd kunnen dateren. Het aantal fysieke vondsten was beperkt: aardewerk uit de Bronstijd, natuursteentjes en fragmenten vuursteen. Het was duidelijk dat er in de prehistorie op deze plek gewoond was. Zeker toen er sporen werden ontdekt van een houten hek en van een kringgreppel. Dit laatste wijst op begraving of crematie. De uitwerking van het onderzoek komt hierna en zal hopelijk veel duidelijk maken. We hebben in totaal 367 vrijwilligersuren geleverd. Een respectabel aantal.

opgraving3 opgraving4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cultuurlaag uit de Bronstijd, foto Ton van Bommel                                                                     foto Jeanet Engelkes

De opgraving van Leeuwenstein, Leidsche Rijn

In september 2015 kreeg de AWN het verzoek om te helpen met de opgraving van een vrij onbekend buiten in Leidse Rijn. Het terrein lag naast de plek waar het tijdelijke muziekgebouw stond. De opgraving betrof niet het hoofdgebouw, maar een bijgebouw dat in gebruik is geweest in de 17e en 18e eeuw. Het stond in een beschoeide vijver.De functie van dit huis was onduidelijk. Er lijkt niet gekookt te zijn, maar het aantal vondsten van aardewerk, glas, metaal was erg groot. We konden twee en een halve dag hulp bieden, voornamelijk zeven en metaaldetectie. Ondertussen werken we in de Archeohotspot Utrecht samen met vrijwilligers al aan de restauratie van het rijke vondstmateriaal.

opgraving6


Meer informatie op de site van één van onze werkgroepen: klik hier!