Projectcoördinator Toine Maas per 1 maart 2024 van start!

Dinsdag 20 februari jl. is een contract getekend met Curtis Erfgoedproducties B.V. over het uitvoeren van het door OC&W gesubsidieerde activiteitenplan 2024 met uitloop in 2025. Projectcoördinator Toine Maas start per 1 maart a.s. met de uitvoering. In de eerste maanden zal hij een ronde maken langs de afdelingen van AWN. Toine Maas is te bereiken via het mailadres projectcoordinator@awn-archeologie.nl. Het doel van het activiteitenplan is om AWN-vrijwilligers/leden betere ondersteuning en facilitering te bieden bij de totstandkoming van goed lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk erfgoedbeleid, dat goed uitvoerbaar is en recht doet aan het eigen AWN-beleidsprogramma, aan burgerparticipatie en betrokkenheid op archeologisch gebied. Dit alles binnen de doelen van de Erfgoedwet, de nieuwe wet- en regelgeving inzake de Omgevingswet en het Uitvoeringsprogramma van het Verdrag van Faro. Zodat daarmee lokaal/regionaal de archeologische deskundigheid groeit waardoor er een vruchtbare werkbasis ontstaat en/of blijft tussen participerende burgers en overheidsorganisaties belast met het archeologisch erfgoed.

Op de foto links Toine Maas, midden Hetty Laverman-Berbée, waarnemend voorzitter, en rechts Harmen Spreen, penningmeester.