Structuurvisie

De structuurvisie is hét instrument om alle maatschappelijke activiteiten en natuurlijke en culturele waarden die ruimtelijke consequenties hebben in één afwegingskader bijeen te brengen. Het gaat om zaken zoals milieu en waterkwaliteitseisen, waterbeheersingsdoelstellingen, voorzieningen voor verkeer en vervoer en behoud van cultureel erfgoed. Het cultureel erfgoed, waaronder de archeologie, verdient dus zeker een plaats in de structuurvisie, als een van de dragers voor ruimtelijke kwaliteit.

Alle wensen omtrent archeologische monumenten kunnen verwoord worden in een zogenaamde ambitie. Het vastleggen van een cultureel-erfgoedambitie zorgt ervoor dat deze daadwerkelijk onderdeel wordt van ruimtelijke processen. Ambities vormen het uitgangspunt voor regelgeving, uitvoeringsprogramma’s en financieringsmogelijkheden.

Een strategische plek waarin deze ambitie kan worden vastgelegd is de gemeentelijke structuurvisie. Gemeenten zijn verplicht om voor het hele grondgebied een structuurvisie op te stellen met hoofdlijnen van ruimtelijk beleid. Een structuurvisie is vormvrij en bevat geen juridisch bindende beleidsbeslissingen, maar is een strategisch en uitvoeringsgericht beleidsdocument. Het bevat de kansen en kaders van ruimtelijke ontwikkelingen, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als basis voor de onderbouwing van bestemmingsplannen.

Verschillende structuurvisies

Zowel het rijk als provincies en gemeenten stellen een structuurvisie vast. De structuurvisie is alleen bindend voor het overheidsorgaan dat die visie vaststelt. Het overheidsorgaan dat een structuurvisie gaat opstellen is verplicht belanghebbenden daarbij te betrekken. Bij het ontwerpen van de structuurvisie kunnen zienswijzen worden ingediend. Bezwaar en beroep bij een vastgestelde structuurvisie is niet mogelijk. Via www.nieuweplannen.nl kom je te weten in welke provinciale of gemeentelijke structuurvisies in voorbereiding zijn of ter inzage zijn gelegd en hoe je hierop kunt reageren.