Omgevingsvergunning

In de regels van een bestemmingsplan staat bij welke bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten een omgevingsvergunning nodig is. Een omgevingsvergunning is ook vereist voor bouw- of andere activiteiten die niet in het bestemmingsplan passen (voorheen projectbesluiten of ontheffing ex art 19).

De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is vanaf 1-10-2010 in werking en vervangt een 25-tal afzonderlijke vergunningen.

Aan het indienen van een omgevingsvergunning kunnen eisen worden gesteld, zoals de verplichting om bij aanvraag een onderzoek te overleggen waarin de waarde van het te verstoren gebied, gebouw of ander object volgens de vergunningverlener (het bevoegd gezag) in voldoende mate wordt aangetoond. De gemeente mag een vergunning alleen verlenen als wordt voldaan aan de voorwaarden die daarvoor in het bestemmingsplan staan.

Ook aan de vergunning zelf kunnen voorwaarden worden verbonden voor behoud en bescherming van de aanwezige archeologische waarden. Deze voorwaarden voor archeologie (artikel 5.2, lid 1 en 2 Besluit omgevingsrecht) kunnen bestaan uit:

  • het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden
  • het doen van opgravingen
  • de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan, bij die voorschriften te stellen, kwalificaties

Monumentenvergunningen (voor gebouwde rijksmonumenten) vallen ook onder de omgevingsvergunning.

Voor archeologische rijksmonumenten blijft een afzonderlijke archeologievergunning vereist die door de RCE moet worden verleend.

Rol belangenbehartiger

Als belangenbehartiger bewaak je of die voorwaarden voor bescherming van archeologie ook in de omgevingsvergunning zijn opgenomen. Als je zorgt voor goede contacten met de gemeentelijke afdeling die vergunningen verleend kun je afspreken dat je geïnformeerd wordt over te verlenen vergunningen en kan er eventueel vooroverleg plaatsvinden.

Alle te verlenen vergunningen worden verplicht in de lokale media (kranten en websites) gepubliceerd, daar kun je dus ook je informatie vandaan halen.

Bij een te verlenen vergunning kunnen soms zienswijzen worden ingediend en is er altijd de mogelijkheid van bezwaar bij de gemeente die de vergunning verleent en nadien eventueel in beroep bij de rechtbank en vervolgens de Raad van State.

Volgende pagina:

Toezicht en handhaving