Ruimtelijke ordening

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In deze wet zijn een groot aantal vergunningen en de geldende regels daarvoor opgenomen. Zo ook de hierboven reeds vermelde omgevingsvergunning voor aanleg-, sloop- en bouwactiviteiten.

Cultureel erfgoed in bestemmingsplannen

Vanaf 2013 (invoering Modernisering Monumentenzorg, MoMo) zijn gemeente verplicht bij bestemmingsplannen rekening te houden met alle bekende en te verwachten monumenten. Dus niet alleen met archeologie, maar ook met gebouwen, historisch landschap en andere objecten en structuren die als cultureel erfgoed van belang zijn.

De bedoeling is het hele culturele erfgoed een zelfde bescherming te geven bij ruimtelijke plannen zoals dat sinds de invoering van de WAMZ voor de archeologie geldt.

Belangenbehartigers voor archeologie doen er goed aan hun aandachtsgebied te verbreden en/of nauw samen te werken met verenigingen en groeperingen die zich inzetten voor de belangen van andere aspecten van het cultureel erfgoed.

De wetteksten zijn te vinden op de website van de RCE:

Volgende pagina: Europese en mondiale verdragen