Bestuur landelijk

Het landelijk bestuur van de AWN zet zich op vrijwilligersbasis in voor de vereniging, de 24 afdelingen en de leden. Naast het uitvoeren van de bestuurstaken zijn de bestuursleden actief met diverse projecten en activiteiten. Het landelijk bestuur vergadert zes keer per jaar en organiseert naast de algemene jaarvergadering in april tevens jaarlijks een afgevaardigdendag in november. Op deze dag overleggen de 24 afdelingen met het landelijk bestuur over de vereniging. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur.

Samenstelling landelijk bestuur

Functie Naam Contact
Landelijk voorzitten H.G. Scheltema (Gajus) 06 – 2896 0729 of voorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk Vice-voorzitter en Belangenbehartiging mw. H.M. Laverman-Berbée (Hetty) 06 – 2361 8314 of h.m.lavermanberbee@gmail.com
Landelijk secretaris AWN H. Kluitenberg (Henk) 0317 – 613050 of h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW  Rhenen.

Landelijk penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of hspreen@xs4all.nl
Landelijk bestuurslid PR en Communicatie P.H.A. Flos (Paul) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurdlid algemeen J.P. van Wijk (Paul) 053-4314041 / 06-13765633 of pw566@hotmail.com
Landelijk bestuurslid Deskundigheidsbevordering mw. C. Cohen Stuart (Channa) 06 – 45059916 of channacs@icloud.com
Landelijk bestuurslid LWAOW W. de Rhoter (Willem) 06 – 2376 0356 of rhoterw@hetnet.nl
Bijzondere projecten & Externe relaties H. Hegeman (Henk)
Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine W.G. ten Brink (William) 06-46139670 of william.ten.brink@archeologienl.nl 95A5C968-56EB-4602-933E-5E3003D55381
Notulist Vergaderingen Hoofdbestuur en DB mw. L. Olerud (Louise) 06 – 2548 2548 of solrud@gmail.com

Verkiezing bestuursleden

De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich na deze termijn nog eenmaal herkiesbaar stellen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Vacatures worden gemeld in ons blad AWN Magazine en op de website.

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de algemeen secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail (zie boven).
Informatie van het bestuur wordt per email aan de afdelingen doorgegeven. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder hun leden.
Leden kunnen in bijzondere gevallen, op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de secretaris.