Bestuur landelijk

Het landelijk bestuur van de AWN zet zich op vrijwilligersbasis in voor de vereniging, de 24 afdelingen en de leden. Naast het uitvoeren van de bestuurstaken zijn de bestuursleden actief met diverse projecten en activiteiten. Het landelijk bestuur vergadert zes keer per jaar en organiseert naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april tevens jaarlijks een afgevaardigdendag in november. Op deze dag overleggen de 24 afdelingen met het landelijk bestuur vrijblijven en sfeervol over de vereniging. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur.

Samenstelling landelijk bestuur

[/trow]

Functie Naam Contact
Landelijk voorzitten H.G. Scheltema (Gajus) 06 – 2896 0729 of voorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk Vice-voorzitter en Belangenbehartiging mw. H.M. Laverman-Berbée (Hetty) 06 – 2361 8314 of h.m.lavermanberbee@gmail.com
Landelijk secretaris AWN ad interim N.T.D. Eeltink (Norbert) secretaris@awn-archeologie.nl

Postbus 154, 7550 AD  Hengelo

Landelijk 2e secretaris AWN en ledenadministratie H. Kluitenberg (Henk) 0317 – 613050 of h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW  Rhenen.

Landelijk penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of hspreen@xs4all.nl  / banknummer voor contributies: NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer
Landelijk bestuurslid PR en Communicatie P.H.A. Flos (Paul) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurdlid algemeen J.P. van Wijk (Paul) 053 – 4314041 / 06 – 1376 5633 of pw566@hotmail.com
Landelijk bestuurslid Deskundigheidsbevordering mw. C. Cohen Stuart (Channa) 06 – 4505 9916 of channacs@icloud.com
Landelijk bestuurslid LWAOW W. de Rhoter (Willem) 06 – 2376 0356 of rhoterw@hetnet.nl
Bijzondere projecten & Externe relaties H. Hegeman (Henk) 06 – 3308 4721 of hehehegeman@gmail.com

Gerrit Rietveldlaan 59, 2343 MB  Oegstgeest

Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine (a.i.) L.H.W. ten Hag (Leo) 06 – 3036 3100 of lhwtenhag@planet.nl
Notuliste landelijke en bestuursvergaderingen mw. L. Olerud (Louise) 06 – 2548 2548 of solrud@gmail.com

Verkiezing bestuursleden

De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich na deze termijn nog eenmaal herkiesbaar stellen. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere bestuursleden verdelen de taken onderling. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Vacatures worden gemeld in ons blad AWN Magazine, op de website en op onze Facebook-pagina.

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de landelijk secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk of per e-mail (zie boven).
Informatie van het bestuur wordt per e-mail aan de afdelingen doorgegeven. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder hun leden.
Leden kunnen in bijzondere gevallen, op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de landelijk secretaris.
Contact m.b.t. het lidmaatschap verloopt via de landelijk 2e secretaris (zie boven).