Bestuur landelijk

Het landelijk bestuur van de AWN zet zich op vrijwilligersbasis in voor de vereniging, de 24 afdelingen,  de leden en onze landelijke werkgroepen. Naast het uitvoeren van de bestuurstaken zijn de bestuursleden actief met diverse projecten en activiteiten. Het landelijk bestuur vergadert zes keer per jaar en organiseert naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april tevens jaarlijks een afgevaardigdendag in november.
Op deze dag overleggen de 24 afdelingen met het landelijk bestuur vrijblijvend en sfeervol over onze vereniging. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur met eigen ervaringen en eigen inbreng en landelijk willen wij als AWN deze inbreng zo goed mogelijk meenemen in een landelijke aanpak en een landelijke structuur.

IN DEZE CORONATIJD WORDEN VERGADERINGEN ZOWEL QUA TIJDSTIP ALS QUA LOCATIE AFGESTEMD OP DE VIGERENDE SITUATIE (voor nadere informatie zij verwezen naar onze secretaris en/of of onze voorzitter).

Samenstelling landelijk bestuur

Functie Naam Contact
Landelijk voorzitter H.G. Scheltema (Gajus) 06 – 2896 0729 of voorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk Vice-voorzitter, Belangenbehartiging mw. H.M. Laverman-Berbée (Hetty) 06 – 2361 8314 of vicevoorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk secretaris AWN ad interim N.T.D. Eeltink (Norbert) secretaris@awn-archeologie.nl

Postbus 154, 7550 AD  Hengelo

Landelijk penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of pm@awn-archeologie.nl  / banknummer voor contributies: NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer
Landelijk bestuurslid, PR en Communicatie P.H.A. Flos (Paul) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Deskundigheidsbevordering mw. C. Cohen Stuart (Channa) 06 – 4505 9916 of channa@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, LWAOW J. ter Brugge (Jeroen) 06 – 5323 0098 of vz_lwaow@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Geofysische Meettechnieken in de Archeologie A. Brand (Ad) practiviteiten@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Bijzondere projecten & Externe relaties H. Hegeman (Henk) 06 – 3308 4721 of lb_lid1@awn-archeologie.nl

Gerrit Rietveldlaan 59, 2343 MB  Oegstgeest

Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine (a.i.) L.H.W. ten Hag (Leo) 06 – 3036 3100 of ain_am@awn-archeologie.nl
Notuliste landelijke en bestuursvergaderingen mw. L. Olerud (Louise) 06 – 2548 2548 of secretaris@awn-archeologie.nl
Ledenadministratie van de AWN (geen landelijke bestuursfuncie) H. Kluitenberg (Henk) 0317 – 613050 of h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW  Rhenen.

Verkiezing bestuursleden

De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich na deze termijn nog eenmaal herkiesbaar stellen. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere bestuursleden verdelen de taken onderling. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Vacatures worden gemeld in ons blad AWN Magazine, op de website en op onze Facebook-pagina.
IN VERBAND MET DE CORONA-SITUATIE ZIJN GEPLANDE WISSELINGEN IN HET LANDELIJK BESTUUR IN 2020 INFORMEEL WEL DOORGEVOERD , MAAR WEL IN AFWACHTING VAN DE GOEDKEURING VAN DE EERSTVOLGENDE ALV. VANDAAR DE “AD INTERIM”VERMELDINGEN.
Want ook als de AWN gaan wij door waar mogelijk !!!!

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de landelijk secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk of per e-mail (zie boven).
Informatie van het bestuur wordt per e-mail aan de afdelingen doorgegeven. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder hun leden.
Leden kunnen in bijzondere gevallen, op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de landelijk secretaris.
Contact m.b.t. het lidmaatschap verloopt via de ledenadministratie (zie boven).