Monumentenwet / Wet archeologische monumentenzorg

De Monumentenwet regelt op het gebied van archeologie onder andere:

  • het aanwijzen van archeologische rijksmonumenten en het verlenen van de monumentenvergunning bij verstoring of verandering
  • de verantwoordelijkheden van gemeenten, provincies en het rijk bij bescherming van het archeologisch erfgoed
  • de opgravingsvergunning
  • het melden van archeologische vondsten
  • de archeologische depots

In de toelichting Monumentenwet wordt dit nader uitgelegd en is ook te vinden hoe het toezicht op deze wet geregeld is.

In 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Dit is een aanpassingswet voor de Monumentenwet en enkele andere wetten.

Bezwaren op de erfgoedwet

Lees hier Brief metaaldetectie aan minister OCW

Volgende pagina:
Ruimtelijke ordening