Europese en mondiale verdragen

Op Europees niveau is voor archeologie het Verdrag van Malta (of Valletta) van belang (1992). Dat verdrag vormt de basis voor de regels die in de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn uitgewerkt.

Kernpunten in dat verdrag zijn:

  • archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ)
  • vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie
  • bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en eventuele opgravingen

Artikel 9 in dit verdrag verplicht landen de kennis over en draagvlak voor archeologie bij het publiek te bevorderen. Dit artikel heeft in Nederland (nog) geen wettelijke invulling gekregen. Zie voor meer informatie de pagina Publieksbereik.