Doneren

Je wordt lid van de AWN omdat archeologie je passie is en een passie mag wat kosten. Daarom betalen leden contributie. AWN- leden vervullen in onze optiek ook een maatschappelijke functie voor kennis over en behoud van archeologisch erfgoed. U kunt hierbij helpen door te doneren aan onze vereniging.

Financiële basis AWN

De organisatie en activiteiten van de AWN worden gefinancierd door de leden. Voorheen kregen we van het ministerie van OCW en daarna het Fonds voor cultuurparticipatie een jaarlijkse bijdrage voor organisatie en deskundigheidsbevordering. Die bijdrage is vanaf 2013 beëindigd. Er zijn nog wel projectsubsidies mogelijk, maar die gelden alleen voor nieuwe activiteiten, terwijl wij vooral een stevige financiële basis voor de vaste organisatiekosten nodig hebben.Hiervoor zoeken aanvullende financiering.

Bijdragen

U kunt aan het vrijwilligerswerk van de AWN bijdragen door:

  • Als lid een extra donatie te geven bovenop uw lidmaatschapsbijdrage
  • Bij het voldoen van uw jaarlijkse contributie kunt u een extra bedrag overmaken
  • Donateur te worden van de AWN of van een AWN-afdeling
  • Een legaat aan de AWN op te nemen in uw testament

Wie geen lid wil worden, maar ons wel financieel wil steunen kan eenmalig of jaarlijks een bedrag doneren. Dat kan naar eigen verkiezing naar de landelijke AWN of naar een afdeling. Vaste donateurs krijgen periodiek informatie over de activiteiten van de AWN en kunnen deelnemen aan lezingen en excursies.

De AWN heeft de Anbi status. Dat betekent dat u uw giften bij uw belastingopgave mag aftrekken volgens de daarvoor geldende regels. Zie het standaardformulier publicatieplicht

Een recent financieel jaarverslag AWN kunt u inzien en downloaden via onze pagina met documenten