Jurisprudentie

Jurisprudentie is een verzameling van gerechtelijke uitspraken. Deze uitspraken kunnen in soortgelijke omstandigheden dienen ter bekrachtiging of juist ontkrachting van een zaak. Het bestaan van wetten om archeologische en andere erfgoedwaarden te beschermen garandeert niet dat het erfgoedbelang altijd aan het langste einde trekt. Daarom is het nuttig om als belangenbehartiger op de hoogte te zijn van de jurisprudentie.

Voor ons zijn de uitspraken van de Afdeling Bestuursrecht Raad van State, die betrekking hebben op bescherming van archeologie en cultuurhistorie via bestemmingsplannen, het meest van belang.

Hieronder worden recente voor archeologie relevante afspraken vermeld en wordt verwezen naar websites met meer informatie.

Als AWN kunnen we echter ook bijdragen aan het ontstaan van jurisprudentie. Dit door zelf als belangenbehartiger in beroep te gaan bij de Raad van State.

Voor- en tegenargumenten en informatie over hoe dat te doen is te vinden in het document: Voorbeelden volgen.

Volgende pagina: Voorbeelden van Beroep