Procedure verzoek om een voorlopige voorziening

Bezwaar en beroep hebben geen opschortende werking

Een uitspraak op een bezwaar- of beroepschrift kan enige tijd op zich laten wachten. Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing onherstelbare gevolgen heeft. Die kans is, wanneer het om archeologische waarden gaat, groot. Als grondwerkzaamheden op basis van het vastgestelde bestemmingplan of een verleende vergunning starten kunnen aanwezige archeologische waarden voorgoed ongezien verloren gaan. Via een voorlopige voorziening kan het betreffende besluit worden opgeschort of kunnen andere regelingen worden getroffen om onherstelbare schade te voorkomen. Een aanvraag voor voorlopige voorziening is te vergelijken met een ‘bestuursrechtelijk kort geding’.

Bij bezwaarschriftprocedure moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter. Bij een beroepsprocedure is dat bij het rechtscollege waar het beroep is ingediend.

Voorwaarden

Voorwaarde voor toewijzing van zo’n verzoek is dat er ‘onverwijlde spoed’ is.

Wanneer en door wie

Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd door de indiener van een bezwaar of beroepsschrift. Het verzoek kan tegelijk met het beroepschrift worden ingediend, het kan ook later in de beroepsprocedure.

Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Uitspraak

Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal geldt totdat de rechter of Afdeling bestuursrechtspraak de definitieve uitspraak (in de hoofdzaak) heeft gedaan. Er staat geen hoger beroep open tegen een voorlopige voorziening. Er is wel de mogelijkheid van intrekking of wijziging door hetzelfde rechtsorgaan.

 

Volgende pagina: Programma van Eisen