Partners

Samenwerking is voor de AWN van groot belang. Met diverse partners binnen het vakgebied van de archeologie en het erfgoed kunnen mooie projecten ontwikkeld worden.

Deze samenwerkingen zijn zeer verschillend en vinden op verschillende niveaus in de organisatie plaats. Op deze webpagina vindt u de belangrijkste partners van onze landelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld RCE, maar ook de AWN-afdelingen werken vaak samen met bijvoorbeeld de gemeenten of archeologische bedrijven/instellingen.

Zusterorganisaties

De AWN onderhoudt vaste contacten met andere organisaties van amateurarcheologen en vrijwilligers. De AWN wil met het zogenaamde ‘Ronde Tafeloverleg’ een periodieke gedachtewisseling met deze organisaties, zodat de krachten gebundeld kunnen worden en onze missie en beleid nagestreefd kunnen worden.

De zusterorganisaties:

Samenwerking met archeologische koepels

De AWN heeft begin 2012 samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de twee koepelorganisaties van archeologische bedrijven:

Er zijn verschillende documenten bij die samenwerkingsafspraken beschikbaar:

Daarnaast is de AWN lid van het Groot Reuvensoverleg. Binnen dit platform wordt driemaal per jaar vergaderd over actuele onderwerpen binnen de Nederlandse archeologie.

AWN-Archeologiefonds

Het AWN -Archeologiefonds wil (financiële) steun geven aan de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en haar afdelingen en werkgroepen voor projecten gericht op archeologisch onderzoek, educatie en belangenbehartiging.

Samenwerking bedrijven

In aansluiting met de overeenkomsten tussen de NVAO en de VOiA zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met afzonderlijke archeologische bedrijven of zijn reeds bestaande overeenkomsten geactualiseerd. Die bedrijven gebruiken de modelovereenkomsten voor de inzet van vrijwilligers.

De AWN heeft samenwerkingsovereenkomsten met:

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

De AWN is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten. De Federatie richt zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten. Zo’n 40 organisaties op het gebied van monumentenzorg, archeologie en natuur- en landschapsbeheer zijn bij de Federatie aangesloten.

Erfgoedvereniging Heemschut

De AWN heeft in samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut projecten ondernomen op het gebied van Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet.

Samenwerking culturele instellingen

Naast de samenwerking met archeologische bedrijven zijn er ook samenwerkingen tussen de AWN en culturele instellingen en organisaties. Zo heeft de AWN samenwerkingsverbanden met:

Contact

Zelf als organisatie samenwerken met de AWN? Neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging. Of kijk op de pagina Bestuur voor de overige leden.