Procedure zienswijze

Wanneer en door wie

Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de ontwerpfase van plannen en besluiten. Bij besluiten van algemene strekking kunnen door een ieder zienswijzen worden ingebracht. Bij een beperkt aantal voorgenomen besluiten kan dat alleen door belanghebbenden. Dit wordt bij het voorgenomen besluit vermeld.

Beoordeling zienswijzen

Het bestuursorgaan moet alle ingebrachte zienswijzen beoordelen en motiveren waarom een zienswijze wel of niet wordt overgenomen. Zienswijzen en antwoorden worden samengevat in een nota van zienswijzen en deze wordt samen met het besluit bekend gemaakt. Sommige gemeenten sturen de nota van zienswijzen naar allen die zienswijzen hebben ingediend maar dit is niet verplicht en gebeurt dus niet altijd.

Volgende pagina: Bezwaarprocedure