Eregalerij

De AWN heeft tijdens haar lange historie een aantal ereleden benoemd. Dit zijn personen, die zich bijzonder hebben onderscheiden jegens de vereniging of op het gebied van de archeologie.

Ereleden worden, op voordracht van het landelijk bestuur, door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste tweederde der aanwezige stemgerechtigde leden benoemd.

Onze ereleden op volgorde van benoemingsjaar:

 • dhr. H.J. Calkoen (†) 1961
 • dhr. A.E. van Giffen (†) 1963
 • dhr. A.J. van Bogaert Wauters (†) 1963
 • dhr. E.H.P. Cordfunke 1976
 • dhr. H.J. van Rijn (†) 1976
 • dhr. P. Stuurman (†) 1976
 • dhr. H. Brunsting (†) 1987
 • dhr. R. van Beek (†) 1990
 • dhr. P. Vons (†) 1990
 • dhr. S. Pos (†) 1992
 • mw. E.T. Verhagen-Pettinga (†) 2001
 • dhr. P.J.R. Modderman (†) 2001
 • dhr. H.H.J. Lubberding 2002
 • dhr. P.K.J. van der Voorde (†) 2006
 • mw. A.H.J. van de Rijdt-van de Ven (†) 2018

Zilveren Legpenning van verdienste

De zilveren legpenning van de vereniging kon tot en met 2019 worden toegekend aan een publieke of private rechtspersoon, die zich in het bijzonder voor de Nederlandse archeologie heeft onderscheiden. Deze zilveren legpenning is uitgereikt aan:

 • Afdeling Archeologie van de gemeente ‘s Gravenhage 1991
 • ROB, afd. Archeologie Onder Water 1993
 • Prehistorisch Openluchtmuseum Eindhoven 1996
 • Afdeling Zaanstreek/Waterland e.o. 2001
 • Afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven 2011
 • Afdeling Archeologie van de gemeente Zutphen 2019

Bronzen Legpenning van verdienste

De bronzen legpenning kon tot 2021 worden toegekend aan leden van de vereniging die zich op bijzondere wijze hadden ingezet voor de Nederlandse archeologie. De AWN-afdelingen konden de nominatie indienen bij de secretaris van het landelijk bestuur. De penninghouders op volgorde van toekenningsjaar:

  • dhr. G. Stam (†) 1993 lid afd. Nieuwe Maas
  • dhr. W.N. Tuijn (†) 1994 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. A. Wit (†) 1995 lid afd. Noord-Holland Noord
  • mw. T. Boltze-Nieuwenhuis (†) 1996 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • mw. J.G.M. Stoel (†) 1997 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. C. van Roon 1998 lid afd. Zaanstreek/Waterland
  • dhr. C. Milot (†) 1999 lid afd. Den Haag en omstreken
  • mw. L.C.J. Goldschmitz-Wielinga 2000 lid afd. Zeeland
  • dhr. C. van der Esch 2001 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. A.M. Numan 2002 lid afd. Kennemerland
  • dhr. G.H.J. van Alphen 2002 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • mw. A.F. Osseweijer-van Bueren (†) 2003 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. R. Houkes 2004 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • dhr. J. Koeling 2004 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. T. Koorevaar (†) 2005 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. S. Willems 2005 lid afd. IJsseldelta-Vechtstreek
  • dhr. J.G.M. Verhagen 2006 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • dhr. B.J. ten Kate (†) 2007 lid afd. Noord-Nederland
 • dhr. M.F.M. KooIen 2007 lid afd. Nijmegen en omstreken
 • dhr. L.Mulkens 2008 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. E.J. Helderman 2009 lid afd. Zaanstreek-Waterland e.o.
 • dhr. C. Wind (†) 2010 lid afd. Helinium
 • mw. J. Offermans 2010 lid afd. Naerdincklant
 • dhr. W. Angenent 2010 lid. afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
 • dhr. F. van den Dries 2011 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. F.J. Spijk 2015 lid afd. IJsseldelta-Vechtstreek
 • mw. I.K.E. Dolman-Berberich 2017 lid afd. Lek- en Merwestreek
 • mw. C.M. Lugtenburg 2017 lid afd. Lek- en Merwestreek
 • dhr. A.M. van Bommel 2017 lid afd. Utrecht e.o.
 • dhr. H. Rebel 2017 lid afd. Utrecht e.o.
 • mw. D. de Koning-Kastelijn (†) 2018 lid afd. Zeeland
 • mw. J.P.M. van Alphen 2018 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. J.M. Moree 2018 lid afd. Helinium
 • dhr. J.M. Venema 2019 lid werkgroep Archeologie Onder Water
 • dhr. G. van den Beemt 2019 lid afd. Noord-Nederland
 • dhr. D. Schlüter 2019 lid afd. Twente
 • dhr. B. Clabbers (†) 2020 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland

Vanaf 2020 zijn de zilveren legpenning en de bronzen legpenning bij besluit van de algemene ledenvergadering van 7 april 2019 samengenomen tot een algemene erepenning. Hiervoor wordt nog een procedure opgesteld. Deze zal niet veel afwijken van de voorgaande procedure voor het toekennen van de bronzen legpenning; zie hieronder.

Richtlijnen nominatie en toekenning Bronzen Legpenning AWN

Artikel 1
Deze richtlijnen vervangen de in 2007 door de ALV vastgestelde procedure.

Artikel 2
De Bronzen legpenning van de AWN wordt in bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van waardering en dankbaarheid voor de bijzondere wijze waarop het lid zich verdienstelijk heeft gemaakt, dan wel door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich de toekenning heeft waardig gemaakt.

Artikel 3
Een voordracht voor het toekennen van de onderscheiding kan alleen geschieden door een AWN-afdelingsbestuur.

Artikel 4
Het hoofdbestuur beoordeelt de nominatie aan de hand van criteria. Het centrale criterium is : “is er sprake van bijzondere verdiensten jegens de AWN en de archeologie van Nederland.
Daarbij wordt gekeken naar:
– uitstraling naar de leden van de vereniging
– uitstraling naar de samenleving
– mate van vrijwilligheid
– intensiteit (mate van tijdsbesteding)
– duur
– cumulatie
– gelegenheid van uitreiking

Artikel 6
De onderscheiding wordt gewaardeerd met een bronzen legpenning en een oorkonde.
Het hoofdbestuur van de AWN is belast met de vormgeving van penning en de
oorkonde.

Artikel 5
Elke aanvraag wordt op zijn eigen waarden beoordeeld.
Ervaringen kunnen leiden tot het bijstellen van de criteria.

Nadere invulling criteria artikel 4

Uitstraling
Hoe groot is de betekenis van de verdiensten voor de AWN als vereniging.

Intensiteit
Hoeveel (vrije) tijd wordt er wekelijks/maandelijks in gestoken. De intensiteit is een goede indicatie van de daadwerkelijke activiteiten van een persoon en het belang ervan voor de vereniging of samenleving.

Duur
Het betalen van contributie en het bijwonen van verenigingsactiviteiten alleen is niet voldoende. Bedoeld wordt dat iemand die zich actief opstelt ten behoeve van de vereniging.

Cumulatie
Een optelsom van activiteiten, waardoor in totaal wordt voldaan aan het criterium “langdurig actief lidmaatschap”. Het hoofdbestuur is van mening dat het actief lidmaatschap van minimaal 10 jaren zwaar kan wegen.

Gelegenheid van uitreiking
De bronzen legpenning wordt uitgereikt “lopende de rit” als stimulans voor iemand om
zich te blijven inzetten voor de vereniging. Voorts kan de penning worden uitgereikt bij jubilea of bij het moeten beëindigen van een bestuursfunctie.

Richtlijnen voor de voordracht door een AWN afdeling

De nominatie wordt ingediend door het afdelingsbestuur, uiterlijk 4 weken voor de eerstkomende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De nominatie bevat de volgende basisgegevens van de genomineerde: volledige voor- en achternamen, geboortedatum, adres, alsmede datum waarop de genomineerde AWN-lid is geworden;

In de voordracht worden de verdiensten van het voorgedragen lid opgesomd met voorbeelden waaruit deze verdiensten blijken. Deze verdiensten kunnen liggen op het gebied van relevant(e):
– uitstraling naar de leden van de vereniging
– uitstraling naar de samenleving
– intensiteit (mate van tijdsbesteding)
– duur
– bijzondere omstandigheden

Een combinatie van deze strekt tot aanbeveling;

De voordracht bestaat (de basisgegevens niet meegerekend) bij voorkeur uit niet meer dan 1 A4 tekst smile-emoticon circa 450 woorden);

De nominatie wordt afgesloten met vermelding van de gegevens van de indiener (naam afdeling, functie binnen de afdeling, of AWN-lid, alsmede contactgegevens).

De nominatie wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeleverd. De schriftelijke versie wordt door de indiener(s) gedateerd en ondertekend.

De nominatie dient te worden verzonden aan het dan geldende adres van de Algemeen secretaris van de AWN.

Verder:
– De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
– Het Hoofdbestuur vormt de jury;
– Het hoofdbestuur oriënteert zich op de nominatie en doet indien er behoefte aan aanvullende informatie bestaat, navraag bij het afdelingsbestuur of andere relevante partijen of personen;
– Getracht wordt de genomineerde tot het moment van uitreiking in het ongewisse te laten;
– De ontvanger van de Bronzen Legpenning ontvangt de bewuste penning, waarin de datum en plaats van uitreiking, alsmede diens of dier naam, is gegraveerd. Tevens ontvangt deze een oorkonde, die door de algemeen voorzitter namens het Hoofdbestuur is ondertekend;
– De ontvanger van de Bronzen legpenning en diens partner worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bestuursdiner, ’s avonds na afloop van de ALV en het aansluitende middagprogramma.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de AWN op 11 april 2015 te Rhenen

A.H.J. van de Rijdt-Van de Ven, (voorzitter)

G. van den Beemt, (secretaris)