Landelijke Werkgroep Onderwater Archeologie (LWAOW)

Archeologische monumenten kunnen zich ook onder water bevinden. Hierbij gaat het niet alleen om scheepswrakken, maar ook over verdronken bewoningsresten, landschappen, restanten van brug-, kade en havenconstructies en zelfs afvallagen die waardevolle informatie over ons verleden kunnen verschaffen.

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) is een werkgroep van de AWN waarvan de deelnemers zich bezighouden met onderzoeken naar ons maritiem verleden onder water in hun regio. De LWAOW ondersteunt de onderzoeksgroepen met cursussen, workshops en evenementen en adviseert deelnemers zo nodig bij het leggen van contacten met professionele organisaties en de overheid.

Kennisbevordering en Contact

Archeologie onder water is in Nederland een moeilijke hobby, niet alleen vanwege het troebele duikwater maar ook door de geldende regelgeving bij het duiken (Arbo) en het beoefenen van archeologie onder water (Erfgoedwet). Om aspirant vrijwilligers in de onderwaterarcheologie zoveel mogelijk te ondersteunen om de hobby goed te kunnen uitvoeren voorziet de LWAOW in kennisbevordering die geheel toegespitst is op de uitoefening van onderwaterarcheologie in ons land.
Meer informatie over de LWAOW kunt u verkrijgen via de secretaris: secretariaat@lwaow.nl en de Website van de LWAOW.

Contacten met andere organisaties

Een van de sterke punten van de LWAOW is de samenwerking met andere organisaties. Binnen Nederland bestaat er een hechte band met vrijwilligersorganisatie STIMON, diverse in de archeologie werkzame bedrijven, waaronder ADC Archeologie en Periplus Archeomare en bij de overheid met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort en met diverse.
Deze dienst is vanuit de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het toezicht op het beheer van archeologische monumenten zowel boven als onder water en ondersteunt de activiteiten van vrijwilligers. De LWAOW kan vrijwilligers in de onderwaterarcheologie hulp bieden bij het leggen van contacten met genoemde organisaties.

Buitenland

Ook internationaal heeft de LWAOW een aantal goede contacten. Sinds 2004 wordt onder meer samengewerkt met de Nautical Archaeological Society (NAS) in Engeland. Deze samenwerking heeft aanvankelijk geleid tot de opzet en het organiseren van cursussen, zoals die al jarenlang in Engeland worden gegeven. Het niveau van zulke cursussen is hoog en geeft de archeologisch geïnteresseerde duiker een stevige basis voor zijn of haar activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat de Basiscursus Maritieme Archeologie door de NAS als gelijkwaardig is bevonden en daarmee de internationale NAS certificering heeft gekregen.
In 2020 is de samenwerking met de NAS versterkt waardoor de LWAOW een ‘affiliated partner‘ van de NAS is geworden. In de praktijk betekent dit de NAS-certificeringen van de Basiscursus en het Gevorderdenproject binnen de LWAOW afgegeven mag worden.