Binnen de AWN Nederlandse archeologievereniging is het mogelijk je actief bezig te houden met archeologie. Dat kan individueel (als lid van één van onze 24 regionale afdelingen) en/of in groepsverband (als lid van een lokale, regionale, bestuurlijke of landelijke werkgroep). De wijze waarop onze vereniging is georganiseerd biedt ruimte aan leden om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en mee te denken en besluiten te nemen over de plaats van de AWN in het Nederlandse archeologiebestel.

Op deze pagina vind je een globaal overzicht van onze organisatie.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van het door de leden vastgestelde beleid en voor het goed laten functioneren van de vereniging. Uit het hoofdbestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester). Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven en ten hoogste vijftien leden.

Bestuurlijke werkgroepen

Bestuurlijke werkgroepen worden door het hoofdbestuur ingesteld om bepaalde activiteiten te realiseren. Dit ter ondersteuning van zowel het hoofdbestuur als afdelingsbesturen en individuele leden. De Bestuurlijke werkgroepen zijn:

  • Werkgroep Deskundigheidsbevordering
  • Werkgroep Belangenbehartiging
  • Werkgroep PR & Communicatie

Doelstellingen en resultaten van de bestuurlijke werkgroepen worden jaarlijks in een overleg tussen het hoofdbestuur en de werkgroep geëvalueerd.

Landelijke werkgroepen

Landelijke werkgroepen zijn georganiseerd rond een inhoudelijk, niet aan een specifieke locatie gebonden thema:

  • Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW)
  • Werkgroep Steentijd
  • Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA)
  • Werkgroep Jongeren, speciaal gericht op AWN leden t/m 28 jaar oud
  • Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie (van basisschoolleerlingen)

Evenals bestuurlijke werkgroepen leggen de landelijke werkgroepen verantwoording af aan de leden via het Jaarverslag, welke gepresenteerd wordt tijdens de jaarlijkse ALV.

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De Ledenvergadering bepaalt het beleid en kiest de leden van het hoofdbestuur. De Algemene Ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats in (samenwerking met) één van de afdelingen.

Afgevaardigdendag

Op deze jaarlijkse bijeenkomst (in de praktijk Afgevaardigdendag genoemd) wisselen de afgevaardigden vrijblijvend van gedachten over archeologie, recente ontwikkelingen in het werkveld, en het besturen van verenging en afdelingen. Elke afdeling heeft het recht maximaal twee bestuursleden naar deze vergadering te zenden. Ook vertegenwoordigers van de landelijke werkgroepen nemen deel aan de afgevaardigdenvergadering.

Afdelingen en werkgroepen

De basis van de AWN wordt gevormd door de regionale afdelingen. Leden zijn altijd aangesloten bij één van de 24 afdelingen. Elke afdeling heeft een eigen bestuur en ontplooit zelfstandig activiteiten. Zij maken zelf de keuze waar zij hun prioriteiten leggen bijvoorbeeld bij kennisvermeerdering, ambassadeurschap, belangenbehartiging of bij dat alles tezamen.

Binnen veel afdelingen bestaan (lokale) werkgroepen, al dan niet met een eigen bestuur. Zij onderhouden contact met het afdelingsbestuur via Afdelingsledenvergaderingen, regiodagen, schervenavonden, lezingen, et cetera.

Afdelingen kunnen binnen de structuur van de vereniging ervoor kiezen een eigen rechtspersoon te vormen. In Limburg kent de AWN geen afdeling, maar bestaat er de LGOG (Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap). Koninklijke LGOG – Koninklijke LGOG