Zelfstandig onderzoek als vrijwilliger

Er zijn voor archeologische vrijwilligers veel andere mogelijkheden om zelfstandig (veld)onderzoek te doen. Voor een aantal kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden.

Altijd mogelijk

  • Vondstverwerking
  • Veldverkenningen en metaaldetectie
  • Waarnemingen
  • Historisch onderzoek, voor het opsporen van mogelijk interessante locaties en ter ondersteuning /verdieping van archeologische vondsten
  • Bouwhistorisch onderzoek naar fundamenten of nog zichtbare restanten
  • Archeologie zichtbaar maken en meewerken aan onderhoud en beheer van archeologische monumenten
  • Het schrijven van eigen artikelen op basis van reeds gedane vondsten of (oude, niet uitgewerkte) onderzoeken.

Vondstverwerking

Dit is een hoofdactiviteit van veel afdelingen en omvat onder andere: • vondsten wassen, sorteren, determineren, conserveren en documenteren • tekenen en fotograferen • aardewerk, glas, porselein en andere materialen restaureren Het kunnen vondsten zijn van recente opgravingen van gemeentelijke diensten, bedrijven of van een eigen onderzoek. Vaak gaat het ook om oud materiaal. In de werkruimte van menig archeologiegroep en bij amateurarcheologen thuis ligt nog een schat aan materiaal dat slechts deels is onderzocht, beschreven en gemeld. Door hiermee aan de slag te gaan komt de kennis alsnog beschikbaar.

Waarnemingen

Dit is meekijken bij niet archeologische graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld het aanleggen van een bouwput of kabels en riolering; of het nalopen van (gegraven) slootkanten of baggerdepots. Wanneer dan archeologische grondsporen en andere vondsten zichtbaar worden, mogen die worden opgeschaafd, worden ingemeten en ingetekend en/of gefotografeerd. Daarover moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt met de grondeigenaar en de uitvoerder. Wanneer tijdens waarnemingen sporen worden gevonden die nader onderzoek vragen, zoals paalsporen of een waterput, kan per ommegaande toestemming voor opvragen bij de RCE worden aangevraagd. Er is dan sprake van een noodopgraving. Wanneer dat soort sporen verwacht worden kan beter voorafgaand om toestemming worden gevraagd, zie onder ‘Opgraven’.

Onder voorwaarden mogelijk

  • Booronderzoek
  • Opgraven

Booronderzoek

Booronderzoek met een archeologische vraagstelling valt onder opgraven en mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven en diensten met een opgravingsvergunning.

Onder voorwaarden staat de RCE booronderzoek voor vrijwilligers toe. Alle booronderzoeken die plaatsvinden ten behoeve van een selectiebesluit blijft voorbehouden aan bedrijven en gemeentelijke diensten met een opgravingsvergunning. Vrijwilligers mogen zelfstandig booronderzoek doen in gebieden waar volgens het bestemmingsplan geen onderzoeksplicht geldt en in gebieden met een negatief selectiebesluit. Op archeologische monumenten is booronderzoek door vrijwilligers altijd verboden. In alle andere situaties gaat het om ‘maatwerk’ en kunnen in overleg met de regionale RCE-consulenten afspraken worden gemaakt. Booronderzoek met een andere vraagstelling, bijvoorbeeld geofysisch, valt niet onder opgraven en is toegestaan.

Opgraven

Zelfstandig gravend onderzoek door vrijwilligers is mogelijk op gebieden met een negatief selectiebesluit en in gebieden waar volgens het bestemmingsplan geen onderzoeksplicht geldt. Ook bij een toevalsvondst mogen, als er geen andere mogelijkheid voor onderzoek is, vrijwilligers de opgraving doen. In al deze situaties moet dan wel toestemming van de RCE zijn verkregen en uiteraard toestemming van de grondeigenaar. De toestemming kan worden aangevraagd via: www.cultureelerfgoed.nl Toestemming kan alleen gevraagd worden door een organisatie van vrijwilligers.

Hieronder kunt u doorklikken voor: