Belangenbehartiging

Omdat besluitvorming over archeologische waarden in de handen van de gemeente ligt, is het van belang dat geëngageerde (vrijetijds)archeologen hierover waken. Dat kan bijvoorbeeld door goede contacten met de gemeente te onderhouden en met hen in gesprek te gaan over hun beleid. Maar het betekent ook bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in de gaten houden en nagaan of daarbij voldoende rekening is gehouden met de archeologische belangen.

Voorkomen is beter dan genezen; het is dus belangrijk om er snel bij te zijn en er voor te zorgen goed geïnformeerd te zijn over gemeentelijke plannen en plannen van (lokale) initiatiefnemers.

De verantwoordelijkheid voor behoud en bescherming van het archeologisch erfgoed ligt voor een groot deel bij gemeenten. Als belangenbehartiger bewaak je hoe een gemeente die verantwoordelijkheid invult en ondersteun je gemeenten daarbij.

Gemeenten hebben een aantal instrumenten voor de archeologische monumentenzorg. Die worden hieronder toegelicht. Als belangenbehartiger kun je daar invloed op hebben door:

  • mee te denken en informatie aan te leveren het beleid kritisch te volgen, gebruik te maken van mogelijkheden om zienswijzen in te brengen en waar mogelijk en nodig bezwaar te maken en in beroep te gaan.
  • mee te werken aan het creëren van draagvlak, zie daarvoor de rubriek Promoten.