Bescherming

Deze site is onder bewerking en dus nog niet compleet.

Informatie over een groot deel van onze geschiedenis zit in de bodem. Daar is al veel van verdwenen, omdat we in Nederland onze bodem intensief gebruiken met bijvoorbeeld huizen bouwen, het verbouwen van gewassen en aanleg van wegen. We moeten daarom zuinig zijn op wat we nog hebben. Als het enigszins kan, verdient het de voorkeur om alle archeologische resten in de grond te laten zitten (behoud in situ). Op die manier worden die – mits goed beheerd – het beste bewaard.

De verantwoordelijkheid voor bescherming van het archeologisch erfgoed ligt voor een groot deel bij de gemeente. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat er in gebieden waar archeologische  sporen behouden moeten blijven, niet gebouwd of gegraven wordt. Wanneer de bodem toch verstoord gaat worden moet de gemeente zorgen dat er vooraf voldoende archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, zodat in ieder geval de kennis wordt veilig gesteld (behoud ex situ).

Werkgroep Belangenbehartiging AWN

fotohussen

Ook de AWN zet zich in voor de bescherming van het Nederlandse bodemarchief. De AWN Werkgroep Belangenbehartiging heeft als doelen:

 • Kennis opbouwen over wet- en regelgeving en alle andere zaken die voor belangenbehartiging van nut zijn.
 • Adviseren en ondersteunen van afdelingen bij vragen over het gemeentelijk archeologiebeleid.

Denk daarbij dan aan:

 • het meewerken aan een gemeentelijk archeologiebeleid en het opstellen van een gemeentelijke archeologiekaart
 • het meedenken met structuurvisies en bestemmingsplannen en het daarbij inbrengen van zienswijzen
 • zo nodig in beroep gaan bij bestemmingsplannen
 • het bewaken van voorwaarden voor archeologische monumentenzorg bij aanleg- sloop- en bouwvergunningen en de handhaving daarvan.
 • Idem voor het beleid van provincie en rijk.
 • Leden informeren over hun rol als belangenbehartiger en daar scholing voor geven. Dit onder andere via deze website, Westerheem, het Bulletin, afzonderlijke publicaties en het aanbieden van cursussen.

Contact

AWN afdelingen en leden, maar ook anderen kunnen via e-mail een beroep doen op de Werkgroep voor advies en ondersteuning 

Voor meer informatie over deze werkgroep, de nieuwsbrief of cursussen kunt u naar de pagina AWN advisering gaan.

Zelf aan de slag

In de volgende pagina’s kunt u meer informatie vinden over de wetgeving omtrent archeologie, maar ook hoe u zelf deze belangen kunt behartigen.

Onder deze pagina “Bescherming” vindt U de volgende sub pagina’s voor alle informatie over:

 • belangenbehartiging:
  • Beïnvloeding van het gemeentelijk beleid
  • Archeologie/Erfgoedverordening
  • Structuurvisie
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Toezicht en Handhaving
  • Voorbeelden
 • wetgeving 
 • AWN advisering
 • jurisprudentie
 • archeologische monumenten