Archeologische duikers vragen minister meer ruimte

Vrijwilligers in de maritieme archeologie maken jaarlijks vele duiken op veelal onbekende wrakken en objecten waarbij het doel is deze locaties te kunnen identificeren. Voor een goede identificatie van archeologisch locaties is het nodig vondsten mee naar boven te nemen. Deze locaties worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld en in hun bestand opgenomen. Het op deze wijze identificeren van dergelijke locaties vergroot de kennis van ons maritiem erfgoed en biedt de overheid de mogelijkheid locaties tot een archeologisch monument te verklaren. Het niet ter identificatie mogen meenemen, onderzoeken en vastleggen van vondsten schaadt het wetenschappelijk belang van de beeldvorming van ons maritiem verleden.

De gezamenlijke besturen van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON) hebben eind januari een brief gestuurd aan de minister van OCW, mevr. dr. J. Bussemaker, inzake uitbreiding van de vrijstelling van de certificeringplicht voor onderwaterarcheologie. In het Besluit Erfgoedwet Archeologie zijn al uitzonderingen vastgelegd voor verenigingen voor amateurarcheologie en detectoramateurs.

Als bijkomend probleem wordt in de brief de verstoring en degradatie van de wrakken en objecten op de waterbodem genoemd. De conditie van archeologische objecten gaat hierdoor zeer snel achteruit en kan zelfs verdwijnen. Door een goede samenwerking van vrijwilligers in de maritieme archeologie met de RCE is het mogelijk de verstoring te monitoren en melding te doen van de achteruitgang van deze objecten zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

In de brief wordt aan de minister voorgesteld in het Besluit Erfgoedwet Archeologie aan verenigingen voor archeologie onderwater toe te staan vondsten ter identificatie mee te nemen, waarbij deze aan de RCE gemeld worden.
Een tweede voorstel is een regeling te maken waarbij na melding van vrijwilligers over de ernst van de aantasting door natuurlijke processen bedreigde vindplaatsen het bevoegd gezag een besluit neemt over de te nemen maatregelen. Dit kan betekenen dat een archeologische onderwatervereninging de vindplaats verder kan onderzoeken, beschrijven en vondsten bergen en deponeren.
Uitgangspunt van het verzoek aan de minister is dat vrijwilligers in de maritieme archeologie met opname van een vrijstelling voor certificeringplicht in het Besluit Erfgoedwet Archeologie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van en de kennis over ons maritiem erfgoed onderwater.

Lees de brief: 2017-01-31 LWAOW-brief aan Min. OCW.

Post a comment