Kennisbevordering maritieme archeologie LWAOW

De LWAOW organiseert in samenwerking met professionele archeologen activiteiten ter kennisbevordering voor vrijwilligers in de maritieme archeologie.

De onderdelen van de Kennisbevordering LWAOW omvat voor Nederlandse omstandigheden opgezette modules. Alle modules zijn door de NAS geaccrediteerd wat inhoudt, dat na het met voldoende resultaat afsluiten van een module, de verschillende internationaal erkende NAS- certificaten uitgereikt worden (NAS 1, NAS 2 of NAS 3).

Kennisbevordering Maritieme Archeologie LWAOW bestaat uit de vier modules:

 1. Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA);
 2. Gevorderdencursus Maritieme Archeologie (GMA);
 3. Uitvoeren maritiem veldwerk
 4. Aanvullende kennis d.m.v. workshops

Deelname aan – en uitvoering geven aan activiteiten van een module wordt gewaardeerd met punten die onderdeel zijn voor de eindscore benodigd voor de internationale certificering van die module.

Toelichting op genoemde modules

Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA)

De Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA) is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de maritieme archeologie. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkweekend.
In het praktijkweekend wordt de cursisten (ingedeeld in groepen) aangeleerd zelfstandig een maritiem archeologisch onderzoek uit te voeren, waarvan een groepsverslag gemaakt moet worden. Voor certificering geldt:

 • deelname aan theorie- en praktijkweekend; totaal 10 punten (elk weekend 5 punten);
 • voldoende resultaat groepsverslag 5 punten (voor iedere deelnemer aan het verslag). NB: Aan het groepsverslag mag door maximaal vijf personen deelgenomen worden. Gevorderdencursus Maritieme Archeologie (GMA) Deze module sluit aan op de Basiscursus Maritieme Archeologie en omvat het zelfstanding onderzoeken en rapporteren van een zelf gekozen maritiem archeologisch object, waarbij advies en begeleiding van professionele archeologen mogelijk is. Voorafgaande aan de verkenning moet hiervoor een Plan van Aanpak (PvA) ingeleverd worden. Voor het opstellen van een PvA zal een bijeenkomst georganiseerd worden. Voor certificering van deze module geldt:
 • deelname aan instructiebijeenkomst opzet PvA en uitvoering onderzoek 5 ptn;
 • voldoende resultaat van het verslag van de uitgevoerde verkenning 20 ptn. (NB: max. groepsgrootte voor uit te voeren onderzoek en in te leveren rapportage drie personen).

Uitvoeren maritiem veldwerk

Aan deze module kan eerst na voldoende resultaat van het Vervolg Basiscursus Maritieme Archeologie (module 2) gewerkt worden. Uitvoeren maritiem veldwerk omvat het zelf uitvoeren van een maritiem archeologische verkenning met het doel te komen tot een eindrapportage. Voorafgaande aan de verkenning moet hiervoor een PvE en PvA ingeleverd worden. Van de verkenningsdagen worden dagrapporten gemaakt en ingeleverd.

Het max. in te leveren dagrapporten bedraagt vijf stuks; die ook opgenomen worden in de eindrapportage. Uitvoering van deze module is individueel!!
Voor certificering van deze module geldt een score van 30 geregistreerde punten; verkregen uit:

 • inlevering van vijf dagrapporten van het in onderzoek zijn de object; 2 ptn/dagrapport;
 • voldoende resultaat verslag uitgevoerde verkenning 20 ptn. NB: De dagrapporten kunnen slechts door 1 persoon van het onderzochte object ingediend worden. Dit geldt ook voor de eindrapportage!! Aanvullende kennis door middel van workshops, bijwonen symposia en excursies Aan activiteiten van deze module kan vanaf de Basiscursus Maritieme Archeologie deel genomen worden. Het betreft deelname aan workshops, het bezoeken van symposia en deelname aan excursie, allen de maritieme archeologie betreffende.
  Een belangrijk deel van de workshops zullen georganiseerd worden door de LWAOW, waarvan na deelname een certificaat wordt verstrekt. Ook wrakduikbijeenkomsten georganiseerd door deelnemers in STIMON worden hiertoe gerekend. Voor certificering van deze module geldt een score van tenminste 20 en maximaal 40 geregistreerde punten; verkregen uit:
 • deelname aan tenminste 4 workshops (= 5 ptn per workshop);
 • bezoeken van symposia, 2 ptn per bezocht symposium
 • deelname aan maritiem archeologische excursies, 2 ptn per deelgenomen excursie. NB: Geen punten worden toegekend aan bezoeken aan duikbeurzen (Duikvaker e.a) en excursies, bijeenkomsten die geen relatie hebben met (maritieme) archeologie.

Post a comment